کمینه سازی اضافه حفاری ناشی از انفجار در تونل ها با استفاده از روش های هوشمند

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 تونلسازی،دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه امیرکبیرتهران، ایران

2 استخراج معدن، مهندسی معدن و متالوژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

3 استادیار دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه امیرکبیر تهران، ایران

چکیده

ایجادپدیده‌ی حفر بیش از اندازه مقطع تونل یا همان اضافه‌حفاری مقطع تونل در مراحل اجرایی پروژه‌های تونل‌سازی، همواره از مهم‌ترین مسائلی است که ذهن متصدیان فنی و اجرایی این پروژه‌ها را به خود معطوف داشته است. امروزه با توجه به پیشرفت صنعت و ورود فنّاوری‌های نوین به صنعت تونل‌سازی و پذیرفته شدن تدریجی، روش های جدیدی جایگزین روش های سنتی (حفاری و آتشکاری) شده است. اگرچه تا حد زیادی مسئله ایجاد حفاری خارج از طرح و نقشه، به کنترل اجراکنندگان پروژه درآمده، ولی هیچ‌گاه وجود این مسئله مهم و اساسی در پروژ‌ه‌های تونلی به‌طورکلی حذف نشده است. در این تحقیق با استفاده از شبکه‌های هوشمند پیش بینی و بهینه سازی اضافه-حفاری مورد بحث قرار گرفت. پس از انتخاب بهترین مدل براساس امتیاز دهی، مدل منتخب برای بهینه سازی مورد استفاده قرار گرفت. مقادیر شاخص های آماری ضریب تعیین (R2) و مجذور میانگین مربعات خطا (RMSE) مدل منتخب به ترتیب برای آموزش و آزمایش برابر با ۹۲۱/۰، ۴۰۲۸/۰ و ۹۲۳/۰ و ۴۲۷۷/۰ بود. الگوریتم زنبور عسل که یکی از الگوریتم‌های جدید بهینه سازی است برای بهینه سازی این پارامترهای الگوی انفجار استفاده شد. با توجه به اینکه اضافه حفاری از مشکلات اصلی در حفر تونل می‌باشد، کاهش این مقدار می‌تواند کمک به سزایی برای تونل و پایداری آن داشته باشد. پس از ساختن چندین مدل بهینه سازی و تغییرات وزن‌های آن، مقدار بهینه آن برای اضافه حفاری مقطع تونل ۶۳/۱ مترمربع بدست آمد که نسبت به کمترین مقدار تجربه شده در اجرا (۰۵۵/۳ مترمربع) ۴۷ درصد کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimization of Over break in the implementation of tunnels by blasting method using intelligent methods

نویسندگان [English]

 • mohammadreza Koopialipoor 1
 • Ebrahim Noroozi Ghaleini 2
 • Hasan madani 3
1 Tunneling,Mining, Amirkabir University,Iran
2 Mining, Mining & Metallurgy Engineering, Amirkabir university of technology, Tehran, Iran
3 Mining Department, Amirkabir University,
چکیده [English]

Over break phenomenon in the executive process of a tunneling project is always one of the most important issues. Nowadays, according to the progress of industry and entrance of new technologies to tunneling industry and gradual acceptance, the new methods are replaced instead of traditional methods (drilling and blast). Although, largely the issue of over break has been controlled by project implementers, but the existence of this major issue in tunnel projects has never been eliminated. In this research, using intelligent network of prediction and optimization, over break was discussed. After selecting the best model based on scoring, the selected model was used for optimization. The R2 and RMSE values of the selected model were 0.921, 0.4820, 0.923 and 0.4277 for training and testing, respectively. The Artificial bee colony (ABC) algorithm, which is one of the new optimization algorithms, was used to optimize these parameters of the explosion pattern. Due to the fact that over break is one of the main problems in tunneling, this reduction can contribute to a good tunnel and stability. After creation several models of optimization and variations in its weights, the optimum amount for the over break was 1.63 m2, which is 47% less than the lowest value (3.055 m2). The optimal pattern can be obtained with the least amount of the over break.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tunnel
 • Over break
 • Artificial neural networks
 • Artificial bee colony
 1. منابع و مراجع

  1. S. Mandal and M. Singh, "Evaluating extent and causes of overbreak in tunnels," Tunnelling and Underground Space Technology, vol. 24, pp. 22-36, 2009.
  2. M. Monjezi and H. Dehghani, "Evaluation of effect of blasting pattern parameters on back break using neural networks," International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, vol. 45, pp. 1446-1453, 2008.
  3. M. Monjezi, S. H. Rizi, V. J. Majd, and M. Khandelwal, "Artificial neural network as a tool for backbreak prediction," Geotechnical and Geological Engineering, vol. 32, pp. 21-30, 2014.
  4. H. Jang and E. Topal, "Optimizing overbreak prediction based on geological parameters comparing multiple regression analysis and artificial neural network," Tunnelling and Underground Space Technology, vol. 38, pp. 161-169, 2013.
  5. M. Khandelwal and M. Monjezi, "Prediction of backbreak in open-pit blasting operations using the machine learning method," Rock mechanics and rock engineering, vol. 46, pp. 389-396, 2013.
  6. M. Monjezi, Z. Ahmadi, A. Y. Varjani, and M. Khandelwal, "Backbreak prediction in the Chadormalu iron mine using artificial neural network," Neural Computing and Applications, vol. 23, pp. 1101-1107, 2013.
  7. P. H. Oliver, "Changes to drill pattern and adequate inter-row delay time improve blasting performance," CIM bulletin, vol. 96, pp. 60-65, 2003.
  8. E. Hoek and E. T. Brown, Underground excavations in rock, 1980.
  9. E. Ebrahimi, M. Monjezi, M. R. Khalesi, and D. J. Armaghani, "Prediction and optimization of back-break and rock fragmentation using an artificial neural network and a bee colony algorithm," Bulletin of Engineering Geology and the Environment, vol. 75, pp. 27-36, 2016.
  10. Saghatforoush, M. Monjezi, R. S. Faradonbeh, and D. J. Armaghani, "Combination of neural network and ant colony optimization algorithms for prediction and optimization of flyrock and back-break induced by blasting," Engineering with Computers, vol. 32, pp. 255-266, 2016.
  11. M. Esmaeili, M. Osanloo, F. Rashidinejad, A. A. Bazzazi, and M. Taji, "Multiple regression, ANN and ANFIS models for prediction of backbreak in the open pit blasting," Engineering with computers, vol. 30, pp. 549-558, 2014.
  12. J. Ibarra, N. Maerz, and J. Franklin, "Overbreak and underbreak in underground openings part 2: causes and implications," Geotechnical and Geological Engineering, vol. 14, pp. 325-340, 1996.
  13. N. Lundborg, "The hazards of flyrock in rock blasting," Swedish Detonic Research Foundation, Reports DS, vol. 12, 1974.
  14. J. Roth, "A model for the determination of flyrock range as a function of shot conditions. US Bureau of Mines contract J0387242," Management Science Associates, Los Altos, 1979.
  15. S. P. Singh and P. Xavier, "Causes, impact and control of overbreak in underground excavations," Tunnelling and Underground Space Technology, vol. 20, pp. 63-71, 2005.
  16. S. Shaorui, L. Jiaming, and W. Jihong, "Predictions of overbreak blocks in tunnels based on the wavelet neural network method and the geological statistics theory," Mathematical Problems in Engineering, vol. 2013, 2013.
  17. گ. م. سپاسد، «مقاطع حفاری و برداشت شده پس از هر انفجار»، 1391.
   1. D. J. Armaghani, M. Hajihassani, M. Monjezi, E. T. Mohamad, A. Marto, and M. R. Moghaddam, "Application of two intelligent systems in predicting environmental impacts of quarry blasting," Arabian Journal of Geosciences, vol. 8, pp. 9647-9665, 2015.
   2. K. Hornik, M. Stinchcombe, and H. White, "Multilayer feedforward networks are universal approximators," Neural networks, vol. 2, pp. 359-366, 1989.
   3. R. Hecht-Nielsen, "Kolmogorov's mapping neural network existence theorem," in Proceedings of the International Joint Conference in Neural Networks, 1989, pp. 11-14.
   4. B. D. Ripley, "Statistical aspects of neural networks," Networks and chaos—statistical and probabilistic aspects, vol. 50, pp. 40-123, 1993.
   5. J. Paola, "Neural network classification of multispectral imagery," Master Tezi, The University of Arizona, USA, 1994.
   6. C. Wang, "A theory of generalization in learning machines with neural network applications," 1994.
   7. T. Masters, Practical neural network recipes in C++: Morgan Kaufmann, 1993.
   8. Kaastra and M. Boyd, "Designing a neural network for forecasting financial and economic time series," Neurocomputing, vol. 10, pp. 215-236, 1996.
   9. Kanellopoulos and G. Wilkinson, "Strategies and best practice for neural network image classification," International Journal of Remote Sensing, vol. 18, pp. 711-725, 1997.
   10. K. Zorlu, C. Gokceoglu, F. Ocakoglu, H. Nefeslioglu, and S. Acikalin, "Prediction of uniaxial compressive strength of sandstones using petrography-based models," Engineering Geology, vol. 96, pp. 141-158, 2008.
   11. Sayadi, M. Monjezi, N. Talebi, and M. Khandelwal, "A comparative study on the application of various artificial neural networks to simultaneous prediction of rock fragmentation and backbreak," Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, vol. 5, pp. 318-324, 2013.
   12. M. Rezaei, M. Monjezi, and A. Y. Varjani, "Development of a fuzzy model to predict flyrock in surface mining," Safety science, vol. 49, pp. 298-305, 2011.
   13. D. Karaboga, "An idea based on honey bee swarm for numerical optimization," Technical report-tr06, Erciyes university, engineering faculty, computer engineering department2005.
   14. B. Nozohour-leilabady and B. Fazelabdolabadi, "On the application of artificial bee colony (ABC) algorithm for optimization of well placements in fractured reservoirs; efficiency comparison with the particle swarm optimization (PSO) methodology," Petroleum, vol. 2, pp. 79-89, 2016.
   15. Ahmad, S. F. M. Razali, Z. S. Mohamed, and A. El-shafie, "The Application of Artificial Bee Colony and Gravitational Search Algorithm in Reservoir Optimization," Water Resources Management, vol. 30, pp. 2497-2516, 2016.
   16. Zhang, D. Ouyang, and J. Ning, "An artificial bee colony approach for clustering," Expert Systems with Applications, vol. 37, pp. 4761-4767, 2010.
   17. F. J. Rodriguez, C. García-Martínez, C. Blum, and M. Lozano, "An artificial bee colony algorithm for the unrelated parallel machines scheduling problem," in International Conference on Parallel Problem Solving from Nature, 2012, pp. 143-152.
   18. M. S. de Oliveira, R. Schirru, and J. de Medeiros, "On the performance of an artificial bee colony optimization algorithm applied to the accident diagnosis in a pwr nuclear power plant," in 2009 international nuclear Atlantic conference (INAC 2009), 2009.
   19. R. Irani and R. Nasimi, "Application of artificial bee colony-based neural network in bottom hole pressure prediction in underbalanced drilling," Journal of Petroleum Science and Engineering, vol. 78, pp. 6-12, 2011.
   20. D. Karaboga and B. Basturk, "A powerful and efficient algorithm for numerical function optimization: artificial bee colony (ABC) algorithm," Journal of global optimization, vol. 39, pp. 459-471, 2007.