دوره و شماره: دوره 18، شماره 60، مهر 1402، صفحه 1-81 
بررسی سطوح تنش شروع ترک و خسارت ترک در رفتار برشی سنگ بکر

صفحه 46-55

10.22034/ijme.2023.563093.1945

محسن عالی داریان؛ محمد حسین خسروی؛ مجتبی بهاالدینی؛ مهدی موسوی


یادداشت فنی

ارایه‌ روشی برای انتخاب مناسب حفر تونل بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره

صفحه 68-81

10.22034/ijme.2023.1972196.1953

سید میلاد محمدی کری بزرگ؛ حسن مدنی؛ حامد ملا داوودی؛ شبیر ارشدنژاد