دوره و شماره: دوره 18، شماره 59، تیر 1402، صفحه 1-100 

یادداشت فنی

ارایه‌ روشی برای انتخاب مناسب حفر تونل بر اساس تصمیم‌گیری چند معیاره

صفحه 86-100

10.22034/ijme.2023.1972196.1953

سید میلاد محمدی کری بزرگ؛ حسن مدنی؛ حامد ملا داوودی؛ شبیر ارشدنژاد