دوره و شماره: دوره 18، شماره 59، تیر 1402، صفحه 1-52