دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، مرداد 1389 
رفتار و اختصاصات ژئوشیمیایی مناطق کانی سازی طلای پهنه های برشی کردستان

صفحه 27-36

رضا قوامی ریابی؛ میرمهدی سید رحیمی‌نیارق؛ رضا خالوکاکایی؛ محمد رضا هزاره