دوره و شماره: دوره 11، شماره 32، آبان 1395، صفحه 1-100 

علمی - پژوهشی

بررسی آزمایشگاهی تأثیر دانسیته بار بر توان کشی آسیاهای گردان

صفحه 1-8

رشاد حسامی؛ مصطفی مالکی مقدم؛ صمد بنیسی