مطالعه تأثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM توسط روش اجزائ گسسته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی همدان

2 همدان-دانشگاه صنعتی همدان

چکیده

در این تحقیق با استفاده از روش اجزای مجزا تأثیر نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده بر نفوذ دیسک U شکل TBM بررسی شده است. بدین منظور، سه مدل عددی با مقاومت‌های کششی متفاوت MPa 5، MPa 15 و MPa 25 ساخته شد. از هر مدل دو نمونه مشابه آماده شد و تحت دو تنش محصورکننده MPa5 و MPa 25 قرار گرفت. به‌طور کلی 6 مدل‌سازی انجام شد. بعد از اعمال فشار جانبی، برنده با نرخ m/s 02/0 به میزان mm4 در سنگ نفوذ کرده و باعث شکست سنگ می‌شود. سنگ زیر برنده سه رفتارمکانیکی مختلف را نشان می‌دهد که عبارتند از: ناحیه شکسته شده زیر برنده، ناحیه پلاستیک با ترک‌های موضعی زیر ناحیه شکسته شده و ناحیه الاستیک. نتایج نشان می‌دهند که نسبت مقاومت کششی به فشار محصورکننده تأثیر بسزایی بر وسعت نواحی شکسته شده دارد. در فشار محصور کننده MPa 5، با افزایش مقاومت کششی نیروی شروع ترک، تنش شکست افزایش می‌یابد ولی وسعت شکست و میزان نفوذ دیسک کم می‌شود. همچنین در فشار محصور کننده  MPa 25، با افزایش مقاومت کششی نیروی شروع ترک، تنش شکست، وسعت شکست و میزان نفوذ دیسک تقریبا ثابت است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of the Tensile Strength to Confining Pressure Ratio on Penetration of U Shape Disc using Discrete Element Method

چکیده [English]

In this paper, the effect of the ratio of tensile strength to confining pressure on the penetration of U Shape disc has been investigated using Discrete Element Method. For this purpose, three numerical models with different tensile strength of 5 MPa, 15 MPa and 25 MPa were built. From each model two similar samples were prepared and compressed by two different confining pressures of 5 MPa and 25 MPa, respectively. The U shape cutter penetrates in the model by the rate of 0.02 m/s till 4 mm of disc is penetrated. In total, 6 simulations have been done. The rock materials, below the cutters, show three different mechanical behavior including failure, plastic and elastic behavior. The failure zone is fully fractured while the plastic zone is consisted of partially micro crack with several major fractures. The elastic zone has remained undamaged. The effect of the ratio of tensile strength to confining pressure has substantial effect on the extension of three introduced zones. When tensile strength is 5 MPa, the initiation force and failure stress is increased by increasing the tensile strength but the extension of failure zone and chipping thickness is decreased. When tensile strength is 25 MPa, the initiation force, failure stress, extension of failure zone and thickness of chipping is constant by increasing the tensile strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • disc
  • Tensile strength
  • confining pressure
  • particle flow code