بررسی روش الکتروکواگولاسیون برای کاهش ذرات معلق، در سرریز تیکنر

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 مجتمع صنعتی معدنی گل گهر سیرجان

چکیده

 فرایند الکتروکواگولاسیون از جمله فرآیندهای جدید و رو به رشدی است که به نحوه چشم‌گیری به‌منظور حذف ذرات معلق آب استفاده قرار شده است. در این تحقیق به بررسی روش الکتروکواگولاسیون برای کاهش کل ذرات جامد معلق (TSS) ، کدورت و سختی در آب سرریز تیکنر هماتیت گل‌گهر سیرجان پرداخته شده است. بدین منظور در مقیاس آزمایشگاهی محفظه شیشه‌ای به حجم 3 لیتر و مجهز به 6 الکترود ساخته شد. الکترودها از جنس آهن ، استیل و آلومینیوم، که به‌صورت مجزا در هر یک از انواع الکترود قرار گرفته‌اند. پارامترهای جنس الکترود، مدت زمان تماس و ولتاژ بررسی شد. نتایج نشان داد که الکترود آلومینیوم نسبت به الکترودهای آهن و استیل بیشترین میزان حذف TSS را دارد. به‌طوری‌که در ولتاژ 6 ولت و زمان ماند 5 دقیقه، TSS به میزان 5/88 درصد حذف شده است. از طرفی الکترود استیل در ولتاژ 6 ولت و مدت زمان ماند 15 دقیقه بالاترین مقدار حذف کدورت  برابر با 81% (NTU 21 ) را دارد. همچنین در ولتاژهای مختلف و زمان ماندهای متفاوت هیچ‌گونه تغییر قابل‌توجهی در سختی مشاهده نشد. بر اساس بررسی فنی و اقتصادی،هزینه‌های سرمایه‌ای، عملیاتی و نگهداری برای الکترودهای آلومینیوم، آهن و استیل به‌طور جداگانه محاسبه شد. نتایج نشان داد الکترود آهن با توجه به کل هزینه‌های اجرایی( 878 ریال ) نسبت به الکترودهای استیل( 2978 ریال) و الکترود آلومینیوم( 3160ریال ) ارجحیت دارد. از طرفی الکترود آهن با توجه به سهولت در بهره‌برداری، قابلیت ته نشینی خوب لجن تولیدی، قابلیت آبگیری مناسب و تولید حجم لجن کمتر، مناسب تشخیص داده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Electrocoagulation Method to Reduce Total Suspended Solids, Turbidity and Hardness of Thickener Overflow of hematite in Gole-Gohar Sirjan

نویسندگان [English]

  • Seyed Morteza Moosavirad 1
  • Maryam Abaspour Sirjani 2
1
2 مدیریت آزمایشگاه
چکیده [English]

Electrocoagulation process is one of the new and progressing methods to remove suspended matter. In this study, electrocoagulation was assessed to reduce total suspended solids (TSS), turbidity and hardness of the thickener overflow of hematite in Gole-Gohar Sirjan. Therefore, in a laboratory scale, a glass container with 3 liter volume was prepared and equipped with 6 electrodes made of iron, steel and aluminum. Parameters such as electrode material, contact time and voltage were studied. The aluminum electrode showed the highest TSS removal comparing to the iron and steel electrodes. Aluminum electrode in a voltage of 6V and retention time of 5 minutes removed 88.5 percent of TSS  while the steel electrode in voltage of 6 V and retention time of 15 minutes have maximum turbidity equal to 81% (NTU 21). Also in various voltages and different retention times, there was no significant change in the hardness. Based on the technical and economic studies, capital, operating and maintenance costs for electrodes of aluminum, iron and steel were calculated separately. The results illustrated that iron electrode with respect to the total costs (878 Ria) is preferred in comparison with steel (2978 Ria) and aluminum electrodes (3160 Ria). The iron electrode is selected based on the ease of operation, the settling of solid sludge, dewatering capability suitable and less sludge production volume.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Suspended Solids
  • electrocoagulation
  • Total Hardness
  • Technical and Economic studies
  • Overflow Thickener