دوره و شماره: دوره 14، شماره 42، اردیبهشت 1398، صفحه 1-120 

علمی - پژوهشی

بررسی پارامترهای موثر بر فروشویی اسیدی اسفالریت در معدن سرب و روی گل زرد الیگودرز لرستان

صفحه 1-16

10.22034/ijme.2019.35757

رسول فتاحی؛ امیر پازوکی؛ ابوذر بسطامی؛ رسول خسروی؛ علی نقی پور