کاربرد شبکه برنامه ریزی GERT در ساختار مدیریت پروژه های شبیه سازی زمین آماری- مطالعه موردی نهشته مس- طلا پورفیری دالی شمالی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

3 عضوهیئت علمی

چکیده

از آنجا که در کارهای اکتشافی تعداد داده‌های برداشت شده نسبت به مساحت منطقه مورد مطالعه بسیار کوچک‌تر می‌باشد، لذا یافتن ابزاری قوی جهت مدل‌سازی فضایی نهشته کانساری با توجه به نقاط محدود برداشت شده بسیار مورد اهمیت است. با توجه به ویژگی کانسار مورد مطالعه، الگوریتم‌های مختلف شبیه‌سازی زمین‌آماری با توانایی تولید مدل‌های مختلفی از نهشته‌های کانساری جهت حل این مشکل ارائه شده است. وجود یا عدم وجود چولگی زیاد داده‌های اکتشافی برداشت شده در یک منطقه مورد مطالعه، یکی از دلایل استفاده از روش شبیه‌سازی شاخص متوالی (SIS) یا روش شبیه‌سازی گوسی متوالی (SGS) می‌تواند باشد. در این مقاله با توجه به نوع فعالیت‌های مورد بررسی از شبکه برنامه‌ریزی ارزیابی و بازنگری گرافیکی پروژه (گرت) جهت مدیریت پروژه اکتشافی و ایجاد الگویی مناسب در استفاده از روش‌های شبیه‌سازی گوسی متوالی و شاخص متوالی استفاده شد. جهت پیاده‌سازی فعالیت‌های احتمالی شبکه طراحی شده، از داده‌های ژئوشیمیایی نهشته مس- طلا پورفیری منطقه دالی شمالی استفاده شد. مقایسه نتایج شبیه‌سازی SIS بر روی داده‌های طلا (به دلیل چولگی بالا) با نتایج شبیه‌سازی SGS بر روی داده‌های مس (به دلیل چولگی کم) حاکی از همبستگی بالای این دو عنصر و وجود یک ذخیره مس- طلای پورفیری با امتداد شمال‌ شرقی – جنوب غربی در منطقه دالی شمالی است. انطباق نتایج حاصل از روش مورد بررسی با شواهد زمین‌شناسی، مراحل انجام کار را اثبات نموده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of GERT Network Planning in the Geostatistical Simulation Projects Management Structure – Case Study: Dali Cu-Au Porphyry Deposit

نویسندگان [English]

  • Sajjad Talesh Hosseni 1
  • Ali Moradzadeh 2
  • Omid Asghari 3
1 School of Mining, College of Engineering, University of Tehran
2 Shahrood University
3 Faculty Member of University of Tehran
چکیده [English]

Since in exploratory works the number of collected data are much smaller than area of the study area therefore finding a strong tool for deposit spatial modelling with according to limited collected points is very important. According to study deposit characteristics different geostatistical simulation algorithms are presented with the ability to generate different models of deposits for the solution of this problem. The existence or absence of high skewness of exploratory collected data in study area is one of the reasons for using sequential indicator simulation method or sequential Gaussian simulation method. In this article according to the type of study activities of programing network graphical evaluation and review technique (GERT) for explorative projects management and creation a suitable model in use of sequential gaussian simulation and sequential indicator simulation were used. For implement the possible network activities used of geochemical data of Dali Cu-Au porphyry deposit. Comparison of SIS simulation results on gold data for high Skewness with results of SGS simulation on copper data for low skewness indicates correlation top of these two elements is the existence of Cu-Au porphyry resource along the NE-SW in in Dali area. The results adaptation of the survey method with geological evidence proved work steps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geostatistical Simulation
  • Sequential Indicator Simulation
  • Sequential Gaussian Simulation
  • Programming Network GERT
  • Dali Cu-Au Porphyry Deposit
منابع
1] حاج شیر محمدی، علی؛ 1390 ؛ "مدیریت و کنترل ]
پروژه"، انتشارات جهاد دانشگاه ی، دانشگاه صنعتی
اصفهان، جلد اول، ویرایش جدید.
[2] Stevenson, W.J., Hojati, M., 2007, “Operations
management”, Vol. 8, Boston: McGraw-Hill/Irwin.
[3] Wu, Y., Pan, X., Kang, R., He, C., Gong, L., 2014,
“Multi-parameters uncertainty analysis of logistic
support process based on GERT”. Journal of
Systems Engineering and Electronics 25(6), 1011-
1019.
[4] Chatwal, S., 2014, “Application of project
scheduling in a bottling unit startup using pert and
CPM techniques”. International Journal of
Advanced Research in Engineering and Applied
Sciences 3(6), 1-9.
[5] Ramani, T., Kannan, R., 2014, “Scheduling of
Industrialized Construction Project using
Graphical Evaluation and Review Technique
(GERT)”. In Second International Conference on
Advances in Industrial Engineering Applications.
[6] Nelson, R.G., Azaron, A., Aref, S., 2016, “The use
of a GERT based method to model concurrent
product development processes”. European Journal
of Operational Research 250(2), 566-578.
[7] Pradeepa Veerakumari, K., Resmi, R., 2016,
“Designing optimum plan parameters for
continuous sampling plan of type (CSP-2) through
GERT analysis”. Journal of Statistics and
Management Systems 19(2), 303-311.
8] دارابی گلستانی، فرشاد؛ قوامیریابی، سیدرضا؛ هزارخانی، ]
اردشیر؛ خالوکاکایی، رضا؛ سکاکی، سیدحمید؛ اسدی -
هارونی، هوشنگ؛ 1395 ؛ "ساختار مدیریت پروژه اکتشافی
در تفکیک آنومالی با روش هندسه فضایی در قالب روش
دالی شمالی "، Cu-Au مطالعه موردی نهشته -GERT
نشریه روشهای تحلیلی و عددی در مهندسی معدن، دوره
. 1، شماره 11 ، صفخه 1 تا 10
[9] Journel, A.G., 1974, “Geostatistics for conditional
simulation of ore bodies”. Economic Geology
69(5), 673-687.
[10] Lantuéjoul, C., 2013, “Geostatistical simulation:
models and algorithms”. Springer Science &
Business Media.
11 ] طالش حسینی، سجاد؛ قوامیریابی، سیدرضا؛ اصغری، ]
امید؛ 1395 ؛ "تعیین مناطق آنومال با استفاده از تلفیق
نتایج شبیهسازی زمینآماری و مدلسازی نمودار احتمال
(مطالعه موردی: باغغلوم کرمان )"، چهارمین کنگره و
نمایشگاه بینالمللی معدن و صنایع معدنی ایران و
ششمین کنفرانس مهندسی معدن ایران.
[12] Talesh Hosseini, S., Asghari, O., Ghavami Riabi,
S. R., 2018, “Spatial modelling of zonality
elements based on compositional nature of
geochemical data using geostatistical approach: a
case study of Baghqloom area, Iran”. Journal of
Mining and Environment 9(1), 153-167.
[13] Hasani, S., Asghari, O., Ardejani, F. D., Yousefi,
S., 2017, “Spatial modelling of hazardous
elements at waste dumps using geostatistical
approach: a case study Sarcheshmeh copper mine,
Iran”. Environmental Earth Sciences 76(15), 532.
[14] Dimitrakopoulos, R., Luo, X., 2004, “Generalized
sequential Gaussian simulation on group size ν
and screen-effect approximations for large field
simulations”. Mathematical Geology 36(5), 567-
591.
[15] Lin, Y.P., Chang, T.K., Teng, T.P., 2001,
“Characterization of soil lead by comparing
sequential Gaussian simulation, simulated
annealing simulation and kriging
methods”. Environmental Geology 41(1-2), 189-
199.
[16] Boisvert, J.B., Deutsch, C.V., 2011, “Programs
for kriging and sequential Gaussian simulation
with locally varying anisotropy using non-
Euclidean distances”. Computers & Geosciences
37(4), 495-510.
[17] Nunes, R., Almeida, J.A., 2010, “Parallelization
of sequential Gaussian, indicator and direct
simulation algorithms”. Computers &
Geosciences 36(8), 1042-1052.
[18] Dowd, P.A., Xu, C., Mardia, K.V., Fowell, R.J.,
2007, “A comparison of methods for the stochastic
simulation of rock fractures”. Mathematical
Geology 39(7), 697-714.
[19] Sabeti, H., Moradzadeh, A., Doulati Ardejani, F.,
Soares, A., 2017, “A new stochastic 3D seismic
inversion using direct sequential simulation and
co-simulation in a genetic algorithm
framework”. Journal of Mining and Environment
8(3), 321-335.
[20] Sabeti, H., Moradzadeh, A., Doulati Ardejani, F.,
« مهندسی معدن » سجاد طالشحسینی، علی مرادزاده و همکار نشریه علمی پژوهشی
46
Soares, A., 2017, “A new stochastic 3D seismic
inversion using direct sequential simulation and
co-simulation in a genetic algorithm
framework”. Journal of Mining and Environment
8(3), 321-335.
[21] Guo, J.F., Qiao, L.H., 2004, “Modeling of product
development process with graphical evaluation and
review technique”. COMPUTER INTEGRATED
MANUFACTURING SYSTEMS- BEIJING 10,
758-763.
[22] Soltani, F., Afzal, P., Asghari, O., 2014,
“Delineation of alteration zones based on
Sequential Gaussian Simulation and
concentration–volume fractal modeling in the
hypogene zone of Sungun copper deposit, NW
Iran”. Journal of Geochemical Exploration 140,
64-76.
23 ] اصغری، امید؛ و نصرت ، احسان؛ 1391 ؛ "زمین آمار و ]
زمینشناسی نفت ، انتشارات پژوهشگاه صنعت نفت،
تهران، جلد اول، چاپ اول.
24 ] حسنیپاک علیاصغر؛ شرفالدین محمد شریف الدین؛ ]
1390 ؛ "تحلیل دادههای اکتشافی "، انتشارات دانشگاه
تهران، تهران، جلد اول، چاپ دوم.
[25] Asadi Haroni H., 2008, “First Stage Drilling
Report on Dalli Porphyry Cu-Au Prospect,
Central Province of Iran”, Technical Report.