دوره و شماره: دوره 16، شماره 51، تیر 1400 

علمی - پژوهشی

ارایه مدل خرابی ریزمکانیکی بر اساس الگوی همگن‌سازی برای سنگ ترد

صفحه 1-16

10.22034/ijme.2021.105254.1743

مهدی ظهرابی؛ حامد ملا داوودی؛ مهدی ذوالفقاری؛ کمیل بور