دوره و شماره: دوره 16، شماره 52، مهر 1400، صفحه 1-88 

علمی - پژوهشی

حذف ناخالصی‌های محلول حاوی عناصرنادرخاکی به روش ترسیب و بازیابی عناصر به روش تبادل یونی

صفحه 1-11

10.22034/ijme.2020.114869.1753

نگار مهربانی مطلق؛ محمود عبدالهی؛ اسماعیل دره زرشکی؛ فراز سلطانی


تحلیل نرخ نفوذ ماشین حفار تمام مقطع در شرایط سنگ‌سایی

صفحه 79-88

10.22034/ijme.2021.136708.1831

سید مهدی پورهاشمی؛ کاوه آهنگری؛ جعفر حسن پور؛ سید مصلح افتخاری