مقایسه شاخص‌های منطقه‌بندی در تعیین موقعیت توده معدنی مس پورفیری درآلو، جنوب استان کرمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی معدن، بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 .استادیار بخش مهندسی معدن، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

کانسار مس پورفیری درآلو در 130 کیلومتری جنوب استان کرمان و در زون متالوژنی دهج- ساردوییه واقع شده است. میزان ذخیره اقتصادی تخمین زده شده برای کانسار تا سال 1398، 294 میلیون تن با متوسط عیار مس 35/0 درصد است. مطالعه شاخص‌های منطقه‌بندی در تشخیص نوع کانسار، موقعیت و تعیین عمق توده معدنی کاربرد دارد. در این مطالعه شاخص‌های منطقه‌بندی استانداردی که در شناخت وضعیت قرارگیری کانسار‌های مس پورفیری جهان کاربرد دارد، در کانسار مس درآلو با یکدیگر مقایسه شدند. از میان این شاخص‌ها، شاخص منطقه‌بندی Cu/Mo و پس از آن شاخص‌های (Zn)(Pb)/(Cu)(Mo) رفتار قانونمندی در مقایسه با شاخص‌های دیگر از خود نشان می‌دهند که روند آن‌ها به طور پیوسته نزولی از سطح به عمق کاهش پیدا می‌کند. بر اساس مقادیر عددی شاخص منطقه‌بندی (Zn)(Pb)/(Cu)(Mo) کانسار‌های استاندارد مس پورفیری، توده معدنی درآلو در ارتفاع مطلق 2950 تا 2750 متری و عمق هاله‌های زیر کانساری از ارتفاع 2750 تا 2550 متری تعیین شد، درحالی که بر اساس مقادیر عددی شاخص Cu/Mo، عمق نهایی هاله‌های زیر کانساری 2425 متر تخمین زده شد که البته نتایج هر دو شاخص یکدیگر را تایید و با یکدیگر همپوشانی دارند. همچنین با استفاده از قدرت تولید خطی عناصر در افق‌های مختلف ردیف زونالیته عناصر به صورت Mo- (V, Co)- Au- Ag- Ni- Pb- As- Sb- Cu- (Zn,Cd,Mn) از سطح به عمق محاسبه شد، به گونه‌ای که بیشترین مولیبدن متعلق به ارتفاع مطلق 2550 متر در عمیق‌ترین بخش کانسار و بیشترین مقدار روی در ارتفاع 2950 متری (سطح کانسار) ثبت شد. با برسی شاخص‌ها و توالی عناصر مشخص شد که هاله‌های فوق کانساری شسته شده و از بین رفته‌اند و توده معدنی نزدیک سطح زمین قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of zonality indices in position determination of porphyry copper ore in Daralu, south of Kerman province

نویسندگان [English]

  • Fereshteh Hasanzadeh 1
  • Mahmoud Shamsaddini أejad 1
  • Gholam Reza Rahimipour 2
1
2 Assistant Professor of mining engineering
چکیده [English]

The porphyry copper deposit of Daralu is located 130 km south of Kerman province and in the metallogenicall zone of Dehaj-Sardouiyeh. The estimated Mineral storage of the deposit until 2019 is 294 million tons with an average grade of 0.35% Cu. The study of lithogeochemical zonality indicators is used to identify the type of deposit, determine the location and depth of the ore body. In this study, standard lithogeochemical zonality indicators that are used to identify the position of the world's porphyry copper deposits were compared with each other in the Daralu porphyry copper deposit. Among these indicators, the Cu/Mo zonality index and then the (Zn*Pb)/(Cu*Mo) show legal behavior Compared to other indicators, and their trend is steadily declining from surface to depth. Based on the numerical values of the zonality index (Zn*Pb)/(Cu*Mo) for the standard porphyry copper deposits, the ore body in Daralu deposit is located at an absolute height of 2950 to 2750 meters and the depth of the sub ore primary lithogeochemical haloes of the deposit were determined from 2750 to 2550 m. However, based on the numerical values of the Cu/Mo index, the final depth of the sub ore primary lithogeochemical haloes was estimated at 2425m, although the results of both indicators confirmed each other and overlapped. Also, by using the linear lithogeochemical productivity of the elements in different horizons, the lithogeochemical zonality sequence of the elements was calculated in the form of Mo-(V,Co)-Au-Ag-Ni-Pb-As-Sb-Cu-(Zn,Cd,Mn) from the depth to surface. The highest molybdenum value belonging to the absolute height of 2550 meters (the deepest part of the deposit) and the highest amount of lead were recorded at absolute height of 2950 meters (deposit surface). Indices and sequence of elements was determined that the supra ore is washed away and mineral mass is close to the surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elemental sequence
  • zonality index
  • porphyry copper ore
  • Daralu ore
منابع 1. اسکویی، ر.؛ 1374؛ «مطالعه ژئوفیزیکی کانسار مس درآلو»، 120 ص.## 2. تقی‌پور، ن.؛ آفتابی، ع.؛ رمضانی، م. ر.؛ 1388؛ «بررسی هاله ‌ای دگرسانی- کانی‌زایی و الگوی پراکندگی مس، مولیبدن، طلا و نقره در کانسار مس پورفیری میدوک، شهربابک، کرمان»، مجله علوم زمین، شماره 72، 45- 54.## 3. حسنی پاک، علی‌اصغر؛ 1386؛ «اصول اکتشافات ژئوشیمیایی»، انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 615 ص.## 4. حیدریان، ف.؛ 1382؛ «بررسی آماری داده‌های زمین- شیمیایی در کانسار مس پورفیری درآلو»، مجله علوم و فنون هسته ای، شماره 28، 43- 49.## 5. درگاهی، س.؛ سروری‌زاده، م.؛ و آروین، م.؛ 1399؛ «پراکندگی و توزیع عناصر کمیاب و کانساری در کانسار رگه‌ای چاه مسی، شمال شهربابک»، مجله زمین‌شناسی اقتصادی، جلد 12، شماره3، 341-358. ## 6. رحیمی‌پور، غ.ر.؛ 1384؛ «طرح ارزیابی ذخیره اکسیدی و سولفیدی کم عیار کانسار مس پورفیری دره زار و اکتشاف ژئوشیمیایی تفصیلی بر روی این کانسار»، دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش مهندسی معدن، 336 ص.## 7. زرناب اکتشاف؛ 1388؛ «گزارش مطالعاتِ زمین‌شناسی و آلتراسیون محدوده درآلو در مقیاسِ: 1000/1»، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، شرکت ملی صنایع مسِ ایران، 88 ص.## 8. شرکت مشاور کیان معدن پارس و سازه‌پردازی ایران؛ 1398؛ «گزارش مدل‌سازی و تخمین ذخیره معدن مس درآلو با استفاده از 152 گمانه اکتشافی»، شرکت ملی صنایع مسِ ایران، 109 ص.## 9. صالحیان، م.؛ 1389؛ «مطالعات کانی‌شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر کانسار مس پورفیری درآلو، جنوب کرمان»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، 222 ص.## 10. عطاپور، ح.؛ 1386؛ «تکوین ژئوشیمیایی و متالوژنی سنگ‌های آذرین پتاسیم‌دار در کمربند آتشفشانی- نفوذی- دهج- ساردوییه، استان کرمان با نگرشی ویژه به عناصر خاص»، پایان‌نامه دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان، بخش زمین‌شناسی،402 ص.## 11. فیضی، ف.؛ و حقیقی بردینه، ا.؛ 1390؛ «مطالعات پتروگرافی، دگرسانی، کانه‌زایی و تعیین پاراژنز در کانسار مس درآلو (استان کرمان)»، شماره 21، دوره 6، 150- 160.## 12. کوثری، س.؛ 1375؛ «اکتشافات ژئوشیمیایی کانسار درآلو»، سازمان زمین‌شناسی کشور، 135- 145.## 13. Aliyari, F.; Afzal, P.; Lotfi, M.; Shokri, S.; and Feizi, H.; 2020; “Delineation of geochemical haloes using the developed zonality index model by multivariate and fractal analysis in the Cu–Mo porphyry deposits”, Applied Geochemistry, 121, 104694.‏## 14. Asadi, S.; Moore, F.; and Zarasvandi, A,; 2014; “Discriminating productive and barren porphyry copper deposits in the southeastern part of the central Iranian volcano-plutonic belt, Kerman region, Iran: A review”, Earth-Science Reviews, 138, 25 –46.## 15. Atapour, H.; 2017; “The Exploration Significance of Ag/Au, Au/Cu, Cu/Mo, (Ag×Au)/(Cu×Mo) Ratios, Supra-ore and Sub-ore Halos and Fluid Inclusions in Porphyry Deposits: A Review” Journal of Sciences, Islamic Republic of Iran 28(2), 133 – 146.## 16. “Atlas of geochemical standards: residual dispersion halos of precious, rare and base metal deposits”, 1992, MOCKBA, p.87. (in Russian)## 17. Beus, A.A.; and Grigorian, S.V.; 1977; “Geochemical Exploration Methods for Mineral Deposits”, Applied Publishing Ltd., USA, 31-270.## 18. Charter and IDRO; 1971; “Maps Kerman”, Geol, Surv. Iran, Yugoslav Institutes.## 19. Institute of mineralogy, geochemistry and crystal chemistry of rare element (IMGERE); 1989; “Methodic recommendation of applying lithogeochemical methods in exploration, evaluation and estimatin of Cu- porphyry deposits”, MOCKBA. (in Russian) ## 20. Grigoryan, S.V.; 1974; “Primary geochemical halos in prospecting and exploration of hydrothermal deposits”, International Geology Review, 16:1, 12-25.## 21. Harraz, H.Z.; 1995; “Primary geochemical haloes, El Sid gold mine, Eastern Desert, Egypt”, Journal of African Earth Sciences, 20 (1), 61-71.## 22. Harraz, H.Z.; Hamdy, M.M.; 2015, “Zonation of primary haloes of Atud auriferous quartz vein depos it, Central Eastern Desert of Egypt: A potential exploration model targeting for hidden mesothermal gold deposits”, Journal of African Earth Sciences, 101, 1-18. ## 23. Hosseini, S.T.; Asghari, O.; and Ghavami Riab, S.R.; 2018; “Spatial modelling of zonality elements based on compositional nature of geochemical data using geostatistical approach: a case study of Baghqloom area, Iran”, Journal of Mining & Environment, 9 (1), 153-167.## 24. Li, H.; Wang, Z.N.; and Li, F.G.; 1995; “Ideal models of superimposed primary halos in hydrothermal gold deposits”, Journal of geochemical exploration, 55, 329–336.## 25. Murakami, H.; Seo, J. H.; and Heinrich, C. A.; 2010; “The relation between Cu/Au ratio and formation depth of porphyry-style Cu–Au±Mo deposits”, Mineralium Deposita, 45(1), 11-21.## 26. Nurmi, P.A.; 1985; “Lithogeochemistry in exploration for Proterozoic porphyry- type molybdenum and copper deposits”, gournal of Geochemical Exploration, 23, 163-191.## 27. Rose, W.R.; Hawkes, H.E.; and Webb, J.S.; 1979; “Geochemistry in mineral exploration”, Academic press, 657 p.## 28. Salehian, M.; and Ghaderi, M.; 2010; “Alteration and Mineralization at Daralu Porphyry Copper Deposit, South of Kerman, Southeast Iran”, The 1st International Applied Geological Congress, Department of Geology, Islamic Azad University- Mashad Branch, Iran, 26-28.## 29. Shafiei, B.; and Shahabpour, J.; 2008; “Gold Distribution in Porphyry Copper Deposits of Kerman Region, Southeastern Iran” Journal of Sciences Islamic Republic of Iran, 19(3), 247-260.## 30. Sojdehee, M.; Rasa, I.; Nezafati, N.; Abedini, M. V.; Madani, N.; and Zeinedini, E.; 2015; “Probabilistic modeling of mineralized zones in Daralu copper deposit (SE Iran) using sequential indicator simulation” Arabian Journal of Geosciences, 8(10), 8449-8459.## 31. Xunde, H.; and Dingyuan, Zh.; 1989; “Geochemical zoning pattern of the Yinyan tin deposit”, Journal of Geochemical Exploration, 33, 109-119.## 32. Yinggui, L.; Hangxin, Ch.; Xuedong, Y.; and Waisheng, X.; 1995; “Geochemical exploration for concealed nickel-copper deposits”, Journal of Geochemical Exploration, 55, 309-320.## 33. Yongqing, Ch; Jingning, H; and Zhen, L.; 2008; “Geochemical characteristics and zonation of primary halos of Pulang porphyry copper deposit, northwestern Yunnan Province, Southwestern China” Journal of China University of Geosciences, 19 (4), 371–377.## 34. Ziaii, M.; Carranza, E. J. M.; and Ziaei, M.; 2011; “Application of geochemical zonality coefficients in mineral prospectivity mapping”, Computers & geosciences, 37(12), 1935-1945.‏##