دوره و شماره: دوره 10، شماره 28، پاییز 1394، صفحه 1-120 
9. تعیین مدل اکتشافی بوکسیت جاجرم با استفاده از داده های اکتشافی در محیط GIS

صفحه 83-91

کیانوش سلیمانی؛ علیرضا عرب امیری؛ ابوالقاسم کامکار روحانی؛ محمود شمس‌الدینی نژاد