اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر مهدی ایران نژاد

فراوری مواد معدنی دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

www.aut.ac.ir/iranajad
iranajadaut.ac.ir
021- 64540000

سردبیر

دکتر محمود عبداللهی

فراوری مواد معدنی استاد، دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/minmabd
minmabdmodares.ac.ir
021-82880000

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی ایران نژاد

فرآوری مواد معدنی دانشیار، دانشگاه صنعتی امیر کبیر

Associate Prof. Amirkabir University of Technology
iranajadaut.ac.ir
021- 64540000

دکتر بهرام رضایی

فراوری مواد معدنی استاد/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2428/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C
rezaiaut.ac.ir
6450000

دکتر مهدی زارع

اکتشاف استاد پژوهشگاه زلزله

mehdi.zare.irangmail.com

دکترفریدون سحابی

استاد بازنشسته دانشگاه تهران

fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86_%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D8%A8%DB%8C
fsahabiut.ac.ir

دکتر سید ضیاءالدین شفائی

فراوری مواد معدنی استاد/دانشگاه تهران

rtis2.ut.ac.ir/cv/zshafaie
zshafaieut.ac.ir
021-82084238

دکتر مجید عطایی پور

استخراج و اقتصاد معدن دانشیار/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

aut.ac.ir/cv/2292/%D9%85%D8%AC%DB%8C%D8%AF%20%D8%B9%D8%B7%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%BE%D9%88%D8%B1
map60aut.ac.ir
۴۵۴۲۹۳۰-۶۴۵۴۲۹۶۱

دکترفیروز علی نیا

اکتشاف معدن استادیار دانشگاه امیرکبیر

zarmesh.com/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D8%A7/
aliniafaut.ac.ir

مهندس سید حسن مدنی

استخراج معدن استادیار/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
hmadaniaut.ac.ir
64542965

دکتر حسین معماریان

اکتشاف استاد/دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~memarian
memarianut.ac.ir
021-82084230

دکتر محمد نوع پرست

فراوری مواد معدنی استاد-دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~noparast
noparastut.ac.ir
021-82084265

اعضای مشورتی هیات تحریریه

علی اصغر حسنی پاک

استاد دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~ahasani
ahasaniut.ac.ir
021-82081

کاظم سید امامی

استاد دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~kemami
kemamiut.ac.ir
021-82081

مهدی موسوی

دانشیار دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~mmoosavi
mmoosaviut.ac.ir
021-82084243

هرمز ناصرنیا

سازمان نظام مهندسی ایران

www.zarrinmadan.com/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%A7/
naserniafanni.info
021-88374327

محمد حسن نبوی

سازمان زمین شناسی

zarmesh.com/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%86%D8%A8%D9%88%DB%8C/
mhnabavigmail.com
02164595

اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی)

هاشم اطمینان

سازمان زمین شناسی استرالیا

ir.miningjournalgmail.com

فرامرز حسنی

دانشگاه مک گیل کانادا

www.mcgill.ca/engineering/faramarz-p-hassani
ferri.hassanimcgill.ca
514-398-2215

مرتضی الهی قمشه ای

مهندسی انرژی مواد دانشگاه بریتیش کلمبیا کانادا

m.eyahoo.com

جمال رستمی

انرژی و مهندسی مواد معدنی استاد دانشگاه پنسیلوانیا آمریکا

www.researchgate.net/profile/Jamal_Rostami
rostamimines.edu
+1 303 273 30 41

دبیر تخصصی

دکترمحمود عبداللهی

فرآوری مواد معدنی استاد دانشگاه تربیت مدرس

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/minmabd
minmabdmodares.ac.ir
021-82883522

دکترفرامرز دولتی ارده جانی

اکتشاف معدن استاد دانشگاه تهران

mine.ut.ac.ir/~fdoulati
fdoulatiut.ac.ir

مهندس حسن مدنی

استخراج معدن استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C
hmadaniaut.ac.ir