دوره و شماره: دوره 10، شماره 27، تابستان 1394، صفحه 1-120 
4. تحلیل ژئومکانیکی وپایداری چاه در میدان نفتی دارخوین با هدف عملیات آبشکافت

صفحه 35-44

مرتضی نوری طالقانی؛ بهرام حبیب نیا؛ محمدرضا معتضدی؛ مینا کریمی خالدی


7. تخمین پارامترهای مقاومت برشی توده‌سنگ با استفاده از روش مونت کارلو

صفحه 69-80

مجتبی ربیعی وزیری؛ سعید کریمی نسب؛ حمید محمدی عزیز آبادی