درباره نشریه

انتشار نشریه مهندسی معدن از سال 1385 به صاحب امتیازی انجمن مهندسی معدن ایران آغاز شده است. این نشریه در حال حاضر به صورت فصلنامه و با درجه علمی ـ پژوهشی توسط انجمن مهندسی معدن ایران منتشر می ­شود. این نشریه از دریافت مقالات اصیل که حاوی دستاوردهای جدید در زمینه ­های مهندسی معدن و یا سایر زمینه­ های مرتبط بوده و یا حاوی مرور نقادانه پژوهش ­ها در زمینه های مرتبط باشد، استقبال می­ کند.