نشریه علمی-پژوهشی مهندسی معدن (IJME) - نمایه نویسندگان