فهرست داوران (به تفکیک سال)

داورانی که با نشریه مهندسی معدن ایران همکاری داشتند به شرح زیر است. 

 

لیست داوران (فایل PDF) 
 اسامی داوران نشریه مهندسی معدن ایران در سال 1400 

اسامی داوران نشریه مهندسی معدن ایران در سال 1399

اسامی داوران نشریه مهندسی معدن ایران در سال 1398

 

اسامی داوران نشریه مهندسی معدن ایران در سال 1400 (منتهی به 10 اسفند)

ردیف

نام

نام خانوادگی

رشته تخصصی

وابستگی سازمانی

اشتراک داوران

1

آرش

ابراهیم آبادی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

Publons

2

مرتضی

احمدی

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

3

پدرام

اشتری

 

دانشگاه صنعتی همدان

Publons

4

پیمان

افضل

اکتشاف مواد معدنی

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

Publons

5

عباس

اقاجانی بزازی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

 دانشگاه کاشان

Publons

6

عبدالحمید

انصاری

اکتشاف مواد معدنی

دانشگاه یزد

Publons

7

حمید

آقاجانی

اکتشاف مواد معدنی

دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

8

والح

آقازاده

فراوری مواد معدنی

دانشگاه صنعتی سهند

Publons

9

کاوه

آهنگری

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

Publons

10

راحب

باقرپور

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

دانشگاه صنعتی اصفهان

Publons

11

صمد

بنیسی

فراوری مواد معدنی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

12

محمود

بهنیا

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

 دانشگاه صنعتی اصفهان

Publons

13

پرویز

پورقهرمانی

فراوری مواد معدنی

دانشگاه صنعتی سهند

Publons

14

بهزاد

تخم چی

نفت

دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

15

بهشاد

جدیری شکری

اکتشاف مواد معدنی

دانشگاه صنعتی همدان

Publons

16

محسن

جعفری ندوشن

 

دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

17

احمد

جمشیدی

فراوری مواد معدنی؛ محیط زیست، بازسازی، ایمنی و بهداشت

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

18

مرتضی

جوادی

 

دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

19

حسین

جواهری کوپائی

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

Publons

20

میرعبداله

حسینی

اقتصاد و مدیریت در معادن

 موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی

Publons

21

سیدهادی

حسینی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

دانشگاه صنعتی اصفهان

Publons

22

جعفر

خادمی حمیدی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

23

محمدرضا

خالصی

فراوری مواد معدنی

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

24

رضا

خالوکاکائی

 

دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

25

احمد

خدادادی

محیط زیست، بازسازی، ایمنی و بهداشت

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

26

علی اصغر

خدایاری

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

دانشگاه تهران

Publons

27

محمد حسین

خسروی

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

 دانشگاه تهران

Publons

28

اسماعیل

دره زرشکی

فراوری مواد معدنی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

29

مهدی

رحمان پور

 

دانشگاه تهران

Publons

30

زهره

رضائی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

پژوهشگر پسا دکتری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

31

رضا

روکی

نفت

دانشگاه صنعتی بیرجند

Publons

32

حسن

زارع توکلی

فراوری مواد معدنی

 سازمان انرژی اتمی

Publons

33

عباس

سام

فراوری مواد معدنی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

34

فرهنگ

سرشکی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

 دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

35

غلامرضا

سعیدی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

 مجتمع آموزش عالی زرند کرمان

Publons

36

حمید

سکاکی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

 پژوهشکده مدیریت زمان

Publons

37

فراز

سلطانی

فراوری مواد معدنی

دانشگاه صنعتی اراک

Publons

38

میرمهدی

سیدرحیمی نیارق

اکتشاف مواد معدنی

دانشگاه محقق اردبیلی

Publons

39

کیومرث

سیف پناهی

فراوری مواد معدنی

دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

40

مجید

شاه حسینی

محیط زیست، بازسازی، ایمنی و بهداشت

دانشگاه تهران

Publons

41

رضا

شکورشهابی

 

دانشگاه بین المللی امام خمینی

Publons

42

غلامرضا

شمسی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

مهندسین مشاور جامع بهرو

Publons

43

رسول

صراف ماموری

فراوری مواد معدنی

 دانشگاه تربیت مدرس

Publons

44

احمد رضا

صیادی

اقتصاد و مدیریت در معادن

 دانشگاه تربیت مدرس

Publons

45

احسان

طاهری

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

46

بیژن

طاهری

فراوری مواد معدنی

دانشگاه کاشان

Publons

47

محسن

طاهری مقدر

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

48

میثم

عابدی

اکتشاف مواد معدنی

 دانشگاه تهران

Publons

49

علی اکبر

عبدالله زاده

فراوری مواد معدنی

دانشگاه کاشان

Publons

50

علیرضا

عرب امیری

اکتشاف مواد معدنی

دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

51

مجید

عطایی پور

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی؛ اقتصاد و مدیریت در معادن

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

52

شهاب

علیزاده

فراوری مواد معدنی

دانشجوی دکتری دانشگاه تربیت مدرس

Publons

53

ملیحه

قمصری

 

موسسه نوین راهبرد تامین

Publons

54

حسین

کامران حقیقی

فراوری مواد معدنی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

55

ابوالقاسم

کامکار روحانی

اکتشاف مواد معدنی

دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

56

داریوش

کاوه آهنگران

 

 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

Publons

57

همایون

کتیبه

اکتشاف مواد معدنی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

58

سعید

کریمی نسب

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی؛ مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

دانشگاه شهید باهنر کرمان

Publons

59

سید محمد جواد

کلینی

فراوری مواد معدنی

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

60

آرش

گودرزی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و  بهداشت کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

Publons

61

مهدی

محسنی

فراوری مواد معدنی

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

62

سیما

محمدنژاد

فراوری مواد معدنی

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

63

حسن

مدنی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

64

محمد

مسینایی

فراوری مواد معدنی

دانشگاه بیرجند

Publons

65

حامد

ملا داوودی

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Publons

66

بیژن

ملکی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی؛ نفت

دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

Publons

67

ستار

مهدوری

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

دانشگاه صنعتی همدان

Publons

68

مهدی

موسوی

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

دانشگاه تهران

Publons

69

حسن

مومیوند

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

 دانشگاه ارومیه

Publons

70

سید محمد مهدی

میرعابدی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

دانشگاه تهران

Publons

71

رضا

میکائیل

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

دانشگاه صنعتی ارومیه

Publons

72

حجت

نادری

فراوری مواد معدنی

دانشگاه یزد

Publons

73

حمیدرضا

نجاتی

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی؛ مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

دانشگاه تربیت مدرس

Publons

74

کاظم

نجم

 

شرکت خدمات مهندسی مکانیک سنگ بیستون

Publons

75

علی

نوری قراحسنلو

استخراج مواد معدنی و فضاهای زیرزمینی

دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)

Publons

76

محمد

نوع پرست

فراوری مواد معدنی

دانشگاه تهران

Publons

77

مجید

نیکخواه

مکانیک سنگ و ژئوتکنیک

 دانشگاه صنعتی شاهرود

Publons

78

محسن

همتی چگنی

فراوری مواد معدنی

 دانشگاه صنعتی اراک

Publons

79

مهیار

یوسفی

اکتشاف مواد معدنی

دانشگاه ملایر

Publons

 

داورانی که بیشترین همکاری را در سال 1399 با نشریه مهندسی معدن ایران داشتند

 

اسامی داوران نشریه مهندسی معدن ایران در سال 1399 (به ترتیب حروف الفبا)

دیف نام نام خانوادگی سمت / سازمان اشتراک داوران
1 مرتضی احمدی دانشگاه تربیت مدرس Publons
2 شبیر ارشدنژاد دانشگاه آزاد محلات Publons
3 پیمان افضل  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب Publons
4 جواد اکبردوست دانشگاه خوارزمی Publons
5 افشین اکبری دهخوارقانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز Publons
6 عبدالحمید انصاری دانشگاه یزد   Publons
7 مهدی ایران نژاد  دانشگاه صنعتی امیرکبیر Publons
8 احمد آریافر  دانشگاه بیرجند Publons
9 حمید آقاجانی دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
10 عباس آقاجانی بزازی  دانشگاه کاشان Publons
11 والح آقازاده دانشگاه صنعتی سهند Publons
12 آزاده آگاه   دانشگاه سیستان و بلوچستان Publons
13 کاوه آهنگری  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد علوم و تحقیقات Publons
14 راحب باقرپور دانشگاه صنعتی اصفهان Publons
15 عزالدین بخت آور   دانشگاه صنعتی ارومیه Publons
16 حسن بخشنده امنیه  دانشگاه تهران Publons
17 صمد بنیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان Publons
18 محمود بهنیا  دانشگاه صنعتی اصفهان Publons
19 بهزاد تخم چی دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
20 بهشاد جدیری شکری دانشگاه صنعتی همدان Publons
21 احمد جمشیدی   دانشگاه تربیت مدرس Publons
22 مرتضی جوادی دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
23 سپیده جوانشیر دانشگاه بیرجند Publons
24 حسین جواهری کوپائی   دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات Publons
25 گلناز جوزانی کهن دانشگاه تهران Publons
26 حسین حسنی دانشگاه امیرکبیر Publons
27 مهدی حسینی دانشگاه بین المللی امام  خمینی (ره) Publons
28 جعفر خادمی حمیدی دانشگاه تربیت مدرس Publons
29 محمدرضا خالصی دانشگاه تربیت مدرس Publons
30 رضا خالوکاکائی دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
31 احمد خدادادی دانشگاه تربیت مدرس Publons
32 علی اصغر خدایاری دانشگاه تهران Publons
33 محمد حسین خسروی دانشگاه تهران Publons
34 اسماعیل دره زرشکی  دانشگاه شهید باهنر کرمان Publons
35 حسام دهقانی دانشگاه صنعتی همدان Publons
36 مجید ذوالقدری جهاد دانشگاهی تربیت مدرس Publons
37 مهدی رحمان پور دانشگاه تهران Publons
38 بهرام رضایی دانشگاه صنعتی امیرکبیر Publons
39 احمد رمضان زاده دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
40 حجت الله رنجبر دانشگاه شهید باهنر کرمان Publons
41 رضا روکی دانشگاه صنعتی بیرجند Publons
42 مهدی زارع پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله Publons
43 شکراله زارع دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
44 حسن زارع توکلی  سازمان انرژی اتمی Publons
45 سعید زندوکیلی  دانشگاه ولی عصر رفسنجان Publons
46 یوسف زندی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز Publons
47 حسین سالاری راد دانشگاه صنعتی امیر کبیر Publons
48 عباس سام دانشگاه شهید باهنر کرمان Publons
49 فرهنگ سرشکی  دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
50 وهاب سرفرازی دانشگاه صنعتی همدان Publons
51 حمید سکاکی موسس پژوهشکده مدیریت زمان Publons
52 فراز سلطانی دانشگاه صنعتی اراک Publons
53 سعید سلطانی محمدی دانشگاه کاشان Publons
54 میرمهدی سیدرحیمی نیارق دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران Publons
55 کیومرث سیف پناهی دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
56 مجید شاه حسینی دانشگاه تهران Publons
57 محمودرضا شاهوردی  دانشگاه تفرش Publons
58 غلامرضا شمسی مهندسی معدن Publons
59 بهزاد شهبازی دانشگاه تربیت مدرس Publons
60 محمد رضا صمدزاده یزدی دانشگاه یزد Publons
61 میثم عابدی  دانشگاه تهران Publons
62 لطفعلی عاقلی  دانشگاه تربیت مدرس Publons
63 علی اکبر عبدالله زاده دانشگاه کاشان Publons
64 هادی عبداللهی دانشگاه تهران Publons
65 جعفر عبدالهی شریف دانشگاه ارومیه Publons
66 حبیبه عطاپور دانشگاه شهید باهنرکرمان Publons
67 مجید عطایی پور دانشگاه صنعتی امیرکبیر Publons
68 محمد عطائی دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
69 یوسف عظیمی پژوهشکده  محیط زیست و توسعه پایدار   Publons
70 جواد غلام نژاد  دانشگاه یزد Publons
71 مرتضی قارونی نیک دانشگاه علم و صنعت ایران Publons
72 همایون کتیبه دانشگاه امیرکبیر Publons
73 سعید کریمی نسب دانشگاه شهید باهنر کرمان Publons
74 مهدی محسنی دانشگاه تربیت مدرس Publons
75 سیما محمدنژاد دانشگاه تربیت مدرس Publons
76 محمد مسینایی دانشگاه بیرجند Publons
77 سروش مقصودی دانشگاه تهران Publons
78 حامد ملا داوودی  دانشگاه صنعتی امیرکبیر Publons
79 بیژن ملکی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) Publons
80 مسعود منجزی دانشگاه تربیت مدرس Publons
81 ستار مهدوری دانشگاه صنعتی همدان Publons
82 حسن مومیوند  دانشگاه ارومیه Publons
83 حمیدرضا نجاتی  دانشگاه تربیت مدرس Publons
84 علی نجاتی کلاته دانشگاه صنعتی شاهرود Publons
85 مهدی نجفی دانشگاه یزد Publons
86 بهزاد نعمتی اخگر دانشگاه ارومیه Publons
87 محسن همتی چگنی دانشگاه صنعتی اراک Publons
88 جواد وظیفه مهربانی دانشگاه صنعتی سهند تبریز Publons
89 علی رضا یاراحمدی بافقی  دانشگاه یزد

Publons