دوره و شماره: دوره 17، شماره 55، تیر 1401 
طبقه بندی آماری ضریب زبری درزه با روش بردار پشتیبان

صفحه 73-87

10.22034/ijme.2021.532225.1870

سعید کریمی نسب؛ حسین جلالی فر؛ حجت نسب؛ مسعود شمس الدین سعید