فلوتاسیون کانسنگ رسوبی فسفات معدن چرام

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معدن، دانشگاه کاشان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه معدن، دانشگاه کاشان

چکیده

با توجه به کاربرد وسیع فسفات، نیاز است در رابطه با فرآوری آن، مطالعات و آزمایش های گسترده ای انجام شود. در این تحقیق از روش فلوتاسیون جهت حذف گانگ کربناته به کمک کلکتور ساخته شده G (j-mrap1) استفاده شد. عیار کانه رسوبی معدن فسفات چرام استفاده شده در این تحقیق 13 درصد P2O5 است و جزء ذخایر کم عیار محسوب می شود و همچنین کانی های فرعی آن 46% کلسیت و 7 درصد سیلیس می باشد. برای دستیابی به عیار تجاری 28 درصد P2O5، کلکتور جدیدی با گروه عاملی اسید هیدرو کسامیک سنتز و استفاده شده است. با بهینه سازی توسط نرم افزار طراحی آزمایش ها (DX7)، در pH برابر با 2/6 و میزان کلکتور 1000 گرم در تن، بیشترین بازیابی 97/84 درصد P2O5 با عیار 71/27 درصد P2O5 حاصل شد. با تغییر pH به 5/6 و مقدار کلکتور به 1200 گرم درتن، کنسانتره با بیشترین عیار 47/29 درصد P2O5 و بازیابی 87/82 درصد P2O5 حاصل شد. استفاده از کلکتور سنتز شده بر پایه گیاهی نشان داد که این نوع کلکتور می تواند جایگزین مناسبی برای کلکتورهای بر پایه شیمیایی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Feasibility Study of Processing of Choram Sedimentary phosphate ores by Flotation Method

نویسندگان [English]

  • Alireza Javadi 1
  • Mohammad Reza Ali Pour 2
1
2 university of kashan
چکیده [English]

Due to the widespread use of phosphate, there is a need for extensive studies and experiments in relation to its processing. In this research, flotation method was used to remove carbonate gang with the help of a collector made of G (j-mrap1). The grade of sedimentary ore of Charam phosphate mine used in this research is 13% P2O5 and it is considered as a low grade reserves and also its sub-minerals are 46% of calcite and 7% of silica. To achieve a commercial grade of 28% P2O5, a new collector with a hydroxamic acid operating group has been synthesized and used. By optimization by experimental design software (DX7), at pH equal to 6.2 and collector 1000 g / ton, the maximum recovery of 84.97% P2O5 with a grade of 27.71% P2O5 was achieved. By changing the pH to 6.5 and the amount of collector to 1200 g / ton, the concentrate with the highest grade was 29.47% P2O5 and 82.87% P2O5 was recovered. The use of plant-based synthesized collectors indicated that this type of collector could be a suitable alternative to chemical-based collectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phosphate
  • Choram mine
  • Flotation
  • Sedimentary mineral
منابع A.Z.M. Abouzeid, A.T. Negm, D.A. Elgillani, “Upgrading of calcareous phosphate ores by flotation: Effect of ore characteristics”, Int. J. Miner. Process., 2009, pp.81-89.## N.A. Abdel-Khalek, “Evaluation of flotation strategies for sedimentary phosphates with siliceous and carbonates gangues”, J. of Min. Eng., 2000, pp. 789–793.## J.D. Miller, X. Wang, and M. Li, “A selective collector for phosphate flotation”, 2002, Report, University of Utah-Florida-USA.## R.O. Albuquerque, A.E.C. Peres, J.A. Aquino, P.E. Praes, C.A. Pereira, “Pilot Scale Direct Flotation of a Phosphate Ore with Silicate Carbonate Gangue”, Procedia Engineering, 2012 pp. 105 – 110.## سید ضیاء الدین شفائی، محمد کارآموزیان، خداکرم غریبی، فرامرز دولتی ارده جانی، رضا خالوکاکایی، ”بهینه سازی شرایط فلوتاسیون در کارخانه فسفات اسفوردی“ مهندسی معدن دوره 1، شماره 2 پاییز 1385صفحه 31-41.## محسن محمدخانی ”فرآوری کانه رسوبی فسفات کوه لار به روش فلوتاسیون“ پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده معدن-پردیس دانشکده های فنی-دانشگاه تهران-ایران، 1387 (2008).## H. Yu, H. Wang and C. Sun, “Comparative studies on phosphate ore flotation collectors prepared by hogwash oil from different regions”, international Journal of Mining Science and Technology, 2018, pp. 453–459.## D. Feng, C. Aldrich “Influence of operating parameters on the flotation of apatite” Minerals Engineering, , 2004; pp.453–455.## Hanumantha Rao, K., Samskog, P.-O., Forssberg, K.S.E.;; “Pulp chemistry of flotation of phosphate gangue from magnetite fines”. Trans. Inst. Min. Metall. 1990, C147–C156.## Xu. Wang, ”The surface chemistry of phosphate mineral flotation with alcohol solutions of oktyl hydroxamic acid, Thesis dodtor of philosophy”, department of metallurgical engineering, university of Utah.##