نویسنده = اکبر فرزانگان
بررسی تاثیر تیغـه‌گذاری در ستون فلوتاسیون با استفاده از شبیه‌سازی دینامیک سـیالات محاسباتی دو فازی

دوره 9، شماره 25، بهمن 1393، صفحه 71-83

نرجس خراسانی زاده؛ اکبر فرزانگان؛ قنبرعلی شیخ زاده؛ حسین خراسانی زاده


تأثیر شبکه تخلیه انتهایی در شبیه‌سازی آسیاهای گلوله‌ای

دوره 7، شماره 16، آذر 1391، صفحه 33-41

زینب السادات میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان


تعیین و بزرگ مقیاس کردن ثابت نرخ سینتیک خردایش کانسنگ آهن آبرفتی سنگان

دوره 6، شماره 13، بهمن 1390، صفحه 61-69

قربان ارجمند؛ سید ضیاءالدین شفائی؛ محمد نوع پرست؛ اکبر فرزانگان؛ نعیمه غفاری توران


شبیه‌سازی آسیاهای میله‌ای در محیط BMCS

دوره 6، شماره 12، آذر 1390، صفحه 53-59

اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان؛ زینب السادات میرازایی