دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، زمستان 1389، صفحه 1-106 
6. بازیابی ایندیم از پسماند لیچینگ کنسانتره تشویه شده سولفید روی

صفحه 55-63

سید محمد جواد کلینی؛ حسین مهرپویا؛ محمود عبدالهی؛ کمال صابریان