4. مطالعه پارامترهای مقاومت برشی سنگ‌های انیزوتروپ و مقایسه آنها با مقادیر پیش‌بینی شده به کمک معیار شکست رامامورتی و همکاران(1988) (مطالعه موردی: مسیر تونل شماره یک سامانه انتقال آب سد آزاد کردستان)

جلال طالع زاری؛ غلامرضا کمالی

دوره 3، شماره 6، زمستان 1387، صفحه 47-55