دوره و شماره: دوره 9، شماره 22، بهار 1393 
4. بررسی خصوصیات فنی و صنعتی مارن‌های سازند میشان در شمال اهواز برای تولید آجر سبک

صفحه 37-51

هوشنگ پورکاسب؛ سهراب ویسه؛ شراره نیکنام خیاط؛ علیرضا زراسوندی