بررسی رفتار شناور سازی کالکوپیریت در حضور سولفیدسدیم با کنترل پتانسیل

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه تهران

چکیده

.در این تحقیق، رفتار شناورسازی کالکوپیریت بصورت تک‌کانی و ترکیبی (کنسانتره کالکوپیریت) در حضور مقادیر مختلف سولفیدسدیم در سه سطح pH (7، 9 و 12) تحت کنترل پتانسیل الکتروشیمیایی پالپ مورد بررسی قرار گرفت. از روش اسپکتروسکوپی فتوالکترون اشعه ایکس (XPS) بعنوان یک روش توانمند آنالیز سطح برای شناسایی ترکیبات سطحی هیدروفیل و هیدروفوب به منظور تحلیل مکانیزم شناورسازی و بازداشت کالکوپیریت در شرایط مختلف الکتروشیمیایی پالپ در حضور سولفیدسدیم استفاده گردید. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تغییرات پتانسیل پالپ منجر به اثر دوگانه سولفیدسدیم بر شناورسازی کالکوپیریت می‌گردد؛ بگونه‌ای که با کنترل و تنظیم پتانسیل پالپ، می‌توان شرایط را هم برای بازداشت موثر کالکوپیریت و هم شناوری آن مهیا نمود. مشخص شد که گوگرد عنصری و گونه‌های سولفوراکسی ناشی از واکنش‌های الکتروشیمیایی بین سولفیدسدیم و محتویات پالپ و نیز محصولات اکسیداسیون کالکوپیریت، بشدت قابلیت شناورسازی کالکوپیریت را تحت تاثیر قرار می‌دهند. بهترین شرایط بازداشت کالکوپیریت در 12=pH و پتانسیل mV200- تا mV 100- بر حسب پتانسیل استاندارد هیدروژن و غلظت M1-10 و M2-10 سولفیدسدیم بدست آمد. همچنین شرایط بهینه برای فعال‌سازی (سولفوراسیون) سطح کالکوپیریت برای شناوری موثر آن، در 9=pH و غلظت M3-10 در محدوده پتانسیل‌ mV300+ تا mV 400+ بدست آمد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Flotation Behaviour of Chalcopyrite in the Presence of Sodium Sulphide under Controlled Electrochemical Pulp Potential

نویسنده [English]

  • M Abdollahy 1
1 Tarbiat Modares University
2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Flotation
  • controlled potential
  • chalcopyrite
  • sodium sulphide
  • sulphur bearing reagent