تخمین مدول دگرشکل پذیری توده¬سنگ با استفاده از تموگرافی لرزه ای

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

تعیین مدول دگرشکل‌پذیری توده سنگ اهمیت بسیار زیادی در مکانیک سنگ و مهندسی سنگ دارد. روش‌های مستقیم و غیر مستقیمی برای تخمین مدول دگرشکل پذیری وجود دارد. تعین این پارامتر با استفاده از روش‌های برجا (روش‌های مستقیم) نیازمند هزینه و مشکلات اجرایی است. به همین دلیل روش‌های غیر مستقیم تعیین مدول دگرشکل‌پذیری موضوع مورد علاقه مهندسان سنگ و زمین شناسان مهندسی است. به منظور ترسیم تصویری از زمین که تحت تأثیر امواج لرزه‌ای قرار گرفته است از توموگرافی اولین زمان رسید موج لرزه‌ای استفاده می‌شود. این روش به صورت گسترده‌ای در زمینه‌های زیادی از جمله مهندسی سنگ کاربرد پیدا کرده است. بر اساس مقایر سرعت موج برشی(Vp) که از آزمایش تموگرافی لرزه‌ای به‌دست آمده و همچنین مقادیر مدول دگرشکل پذیری به‌دست آمده از روش بارگذاری صفحه‌ای که در ساختگاه سد رودبار لرستان و بختیاری انجام شده اند، رابطه  بین مدول دگر شکل‌پذیری و سرعت موج لرزه ای پیشنهاد شده است. این رابطه با دیگر روابط تجربی موجود مقایسه شده است، که کمترین مقدار خطا(RMSE) و بیشترین مقدار ضریب همبستگی برای رابطه پیشنهادی به‌دست آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating The Deformation Modulus of Rock Mass With Use of Seismic Tomography

نویسندگان [English]

  • K Goshtasbi
  • V Zarei
  • M Zoorabadi
Tarbiat modares university
چکیده [English]

Determination of rock mass deformation modulus is an important task in rock mechanics and rock engineering. There are direct and indirect procedures for estimating the deformation modulus. The determination of this parameter by direct (in situ) tests) requires considerable costs and involves difficult operational processes. For this reason, empirical equations for the indirect estimation of the modulus of deformation are an interesting issue for rock engineers and engineering geologists. Seismic travel time tomography uses seismic waves to for detection of structures the inside of the ground. This method has been widely applied to practical applications in many fields including rock engineering. Based on VP values obtained from seismic Tomography Tests and deformation modulus obtained from plate jacking tests that are performed in Rodbar Lorestan and Bakhteyari dams sites a relationship was suggested. This relationship are is compared with other exiting empirical relations. that lLowest error (of RMSE=4.133) and highest coefficient of correlations of (R=0.66) are obtained for suggested equation are obtained.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Deformation modulus
  • in situ tests
  • tomography
  • seismic waves velocity (VP)