ارزش‏گذاری طرح‏ فولاد میانه به روش اختیارات حقیقی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار دانشگاه تهران

چکیده

در اکثر پروژه‏های معدنی وجود عدم قطعیت، که به معنای تحمیل ریسک بر عملیات می‏باشد، به گونه‏ای است که تحلیل یک پروژه‏ی معدنی بدون در نظر گرفتن عدم قطعیت‏های موجود غیر قابل اعتماد است. عدم‏ قطعیت حاکم بر محیط صنعت معدن­کاری و خطرپذیری‌های ناشی از آن، مدیریت این حوزه را در ارز‌ش‏گذاری پروژه‌ها با چالشی جدی مواجه می‌کند. تصمیم‏گیرندگان اغلب به دنبال ابزاری هستند که به آن‏ها در گرفتن تصمیم درست کمک کند. شرکت‌های معدنی، ارزشگذاری اقتصادی پروژه‌های خود را با استفاده از رویکرد‌های سنتی و به­خصوص تحلیل جریانات نقدینگی تنزیل شده استاندارد انجام می‌دهند، در حالی ‌که قطعی بودن اطلاعات از فروض اولیه این روش است و این موضوع با عدم قطعیت موجود در اطلاعات پروژه‌های معدنی در تعارض است. تحلیل اختیارات حقیقی روشی مبتنی بر نظریه‏ی قیمت‏گذاری اختیارات مالی است و راههای جدیدی برای مقابله با محدودیت‏های روش‏های سنتی ارائه می‏کند. رویکرد اختیارات حقیقی و دیدگاهی که این رویکرد به ارزیابان مالی می‏دهد، موجب میشود که در تحلیل مالی پروژهها، علاوه بر متغیرهایی که بر ارزش پروژه‏ها تاثیرگذارند، رفتار واقعی مدیریت در برخورد با شرایط حاکم بر پروژه نیز در نظر گرفته شود. این تحقیق نقش اختیارات حقیقی را درتحلیل یک صنایع معدنی( طرح فولاد میانه) بررسی  می‏کند. در روش جریان نقدینگی تنزیل یافته، ارزش خالص فعلی پروژه یک مقدار منفی برآورد شده است. در روش اختیارات با در نظر گرفتن اختیارتعطیلی و گسترش، ارزش انتظاری برای پروژه با ارزش تخمینی روش جریان نقدینگی متفاوت است و در هر سال از عمر طرح، بهترین و سودآورترین تصمیم گرفته شده است. نتیجه نشان می‏دهد که علیرغم پیچیدگی رویکرد اختیارات حقیقی، این تکنیک برای بررسی پروژه‏های معدنی نسبت به روش‏های سنتی ارجحیت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Valuation of Miyaneh Steel Project with Real Option Technique

نویسندگان [English]

  • Mitra Boor 1
  • Mohammad Hossein Basiri 2
1
2 Assistant Professor/ TMU
3

کلیدواژه‌ها [English]

  • Uncertaintly
  • Evaluation
  • Real Option
  • Valuation
  • Risk
منابع
]1[Shafiee, S; Topal, E; Nehring, M; 2009; “Adjusted Real Option Valuation to MaximiseMining Project Value_ A Case Study Using Century Mine”,Project Evaluation Conference.
]2[Dixit, A. K; Pindyck, R; 1995; “The Options Approach to Capital Investment”, Harvard Business Review, Vol. 77, No. 3, pp. 105-115.
]3[Samis, M. R; Poulin, R; 1998; “Valuing management flexibility: A basis to compare the standard DCF and MAP valuation frameworks”,The CIM Bulletin, 90:69-74. Queensland, Brisbane Qld 4072, Australia.
]4[Martínez, L; Mckibben, J; 2010, “Understanding Real Options in Mine Project Valuation: A Simple Perspective. Xstract Mining Consultants”, Australia.
]2[Shu-xing, L; Peter, K; 2009; “Integration of real options into short-term mine planning and production scheduling”, CRC Mining, University.
]6[Masunaga, S; 2007; “A comparative study of real option valuation methods: Economics- based approach vs”, engineering- based approach. Bachelor of Laws university of Tokyo.
1[.فااانی پاکاادل، ماار.، بصاایری، ،. ح.،صاایادی، ا.،قدوساای، ح.، [
1330 ، ار شیابی پروژه های آمااده ساا ی معادنی ا دیادگاه
نظریه اختیارات حایاای . نشاریه ی علمای -پژوهشای ، دوره
30- هفتم ، شماره گهاردهم ، صفحه 12
]8[ . سعیدی، آ.، 1331 ، پایان نامه کارشناسی ارشد، تحلیل فنای -
اقتصاادی تولیاد کارخاناه تیتاان کهناوج باا روش اختیاارات
حایای . دانشگاه تربیت مدرس.
3[.دهاانی، ح [ . ، عطایی پور، ،.، اصفهانی پور، ا.، 1330 ،ناش عد،
قطعیت در تعیین ار ش اقتصادی بلوک با استفاده ا درخات
دوتایی. هشتمین کنفرانس باین المللای مهندسای صانایع،
دانشگاه امیرکبیر،تهران.
]10[Koukula, Dr.P; Papudesu, C; 2006; “Project Valuation Using Real Options”, J. Ross Publishing, Inc, Florida.
]11[ Gentry, D. W; O'Neil, T. J; 1984; “Mine investment analysis”, p.510, Society for Mining, Metallurgy and Exploration.
]12[Mirakovski, D; Krstev, B; Krstev, A; Petrovski, F; 2005; “Mine Project Evaluation Techniques”,University “GoceDelcev” Stip, Faculty of Natural & Technical Sciences - Stip, Macedonia.
]13[Vangelista, P.N; 2011; “Project Valuation Using Real Options Analysis”, Department of Information Engineering, University of Padova.
]14[Bengtsson, J; 2001; “Manufacturing flexibility
and real option: A review”, Department of Production Economics, IMIE,Linkoping Institute of Technology,S-581-583,Linkoping, Sweden.
]12[V.N. Kazakidis; “Planning for flexibility in underground mineproduction systems”, SME 2003.
]16[ Rogers, J; 2002; “Strategy, value and risk: the real options approach: reconcilling innovation,
میترا بور؛ محمد حسین بصیری؛ علی اصغر خدایاری نشریه علمی- پژوهشی مهندسی معدن
02
strategy and value management”, p.141, Palgrave (New York).
]17[Haahtela, T; 2012; “Differences between financial options and real options”, Aalto University, BIT Research Centre, Helsinki, Finland.
]18[Mun, J; 2002; “Real Option Analysis: Tools and Techniques for Valuing Strategic Investments and Decisions”, p.cm. (Wiley finance series) ISBN 0-471-25696-X.
]13[Phelim, P; Boyle, L; 1977; “Options: A Monte Carlo Approach”, Journal of Financial Economics 4,4, 323-338.
]20[ Kelly, S; 1998; “A binomial lattice approach for valuing a mining property IPO”, Quart. Rev. Econom,Finance 38, 693–709. [ .
16 [. گزارش مطالعات امکان سنجی احداث واحد احیا مسهتقیم و [
واحد ذوب و ریخته گری شرکت فهولاد آذربایجهان، شاهریور
.1382
]22[ Remer, D.,S.,Yu; Hsim, K; 2008; “An updateon cost and scale up factors”, International inflation indexes and location factors, Int .j. Production Economics, pp.