استفاده از الگوریتم بلوک بندی و خوشه سازی به منظور تعیین مرز لایه های زمین شناسی در مخازن کربناته

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 زمین شناس نفت/ شرکت ملی حفاری NIDC

2 عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت تهران

چکیده

 تغییرات دقیق لایه‌بندی و تشخیص مرزبندی بین آن‌ها با استفاده از قرائت نمودارهای پتروفیزیکی، مشکلی اساسی در پردازش داده‌های پتروفیزیکی است. در مطالعه حاضر، مرزهای لایه‌بندی زمین‌شناسی یک مخزن کربناته به دو روش تعیین شدند و پارامترهای پتروفیزیکی و مقدار حجمی کانی‌ها و سیالات با توجه به مرزهای مشخص شده، به‌صورت لایه به لایه در توالی مورد بررسی محاسبه شدند. ابتدا در روش اول، با استفاده از الگوریتم بلوکینگ، اثرات نویزی (محیط چاه) و اثر لایه‌های جانبی از قرائت لاگ‌های پتروفیزیکی برداشته شد و تغییرات ناگهانی در روی این لاگ‌ها با استفاده از فیلتر لاپلاسین به‌عنوان مرز لایه‌ها معرفی شد. در روش دوم، با استفاده از خوشه‌سازی لاگ‌ها (روش MRGC)، رخساره‌های الکتریکی در توالی مخزن مورد مطالعه تعیین شدند و مرز این رخساره‌ها به‌عنوان مرز لایه‌بندی زمین‌شناسی تعریف شدند. لاگ‌های ورودی در هر دو روش مشترک و شامل GR، RHOB، NPHI، DTو PEF بودند. در مرحله بعد، پارامترهای پتروفیزیکی و مقدار حجمی کانی‌ها و سیالات در هر دو روش با اعمال مرزهای تعیین شده به‌صورت لایه به لایه محاسبه شد سپس با روش متداول ارزیابی پتروفیزیکی مقایسه شد. محاسبه پارامترهای پتروفیزیکی با استفاده از روش نوین احتمالی انجام شد. محاسبات انجام شده نشان داد که برخلاف روش‌های متداول ارزیابی پتروفیزیکی که پارامترهای مخزنی را به‌صورت میانگین و پیوسته در طول یک مخزن محاسبه می‌کند، با مشخص کردن مرز لایه‌های موجود در توالی یک مخزن، پارامترهای پتروفیزیکی به‌صورت لایه به لایه و با دقت بالاتری محاسبه خواهد شد. درنتیجه با این روش می‌توان بهترین و ضعیف‌ترین لایه‌های موجود در یک مخزن را با اطمینان کامل شناسایی و بررسی کرد و همچنین در بهره‌برداری از لایه‌های مختلف در یک مخزن، با دید بهتری عمل کرد. مطالعه حاضر در مخازن با لایه‌بندی متناوب و نازک لایه اهمیت بیشتری دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

use of Blocking and clustering algorithms to determine the boundary layer geology of a carbonate reservoir

نویسنده [English]

  • hasan bagheri 1
1 petroleum geologist / NIDC
2 Faculty of RIPI
چکیده [English]

 
Accurate detection of changes in geological layers and boundaries between them using petrophysical logs, is a fundamental problem in the petrophysical data processing. In this study, the boundaries of geological layers in a carbonate reservoir was determined in two different ways and petrophysical parameters and concentrations of minerals and fluid volume due to the boundaries specified for the interval studied were calculated layer by layer. In the first method, using blocking algorithm, effects of noise and shoulder beds of petrophysical logs readings were taken and sudden changes on these logs was used as the indication of boundary layer. In the second method, using a log clustering (MRGC method), the number of 9 electrofacies in the interval was determined and the facies boundary was defined as a geological boundary layer. The log entry contains both common method GR, RHOB, NPHI, DT and the PEF. In the next step, the petrophysical parameter and volumetric concentration of minerals and fluids in both methods were calculated set by applying the boundaries layer by layer and was compared with conventional petrophysical evaluation method. The calculations showed that, unlike commonly used petrophysical evaluation methods that calculate reservoir parameters in a mean and continuous manner across a reservoir, by specifying the boundaries of the layers in the sequence of a reservoir, petrophysical parameters can be calculated on a layer-by-layer basis with a much higher accuracy. As a result, with this method, the strongest and weakest layers in a reservoir can be identified precisely, and also a better view of the other layers can be obtained. The layer by layer study is more important in reservoirs with alternating and thin layers.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Blocking algorithm
  • Clustering
  • boundary-layer geological
  • petrophysical parameters