مدل‌سازی تحلیلی و عددی فرآیند تزریق دوغاب سیمانی در سنگ درزه‌دار بر اساس نتایج تزریق آزمایشی در ساختگاه سد سیمره

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه امیر کبیر

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

عملیات تزریق، یکی از راه‌های کاهش نشت آب، افزایش مقاومت و تحکیم سنگ درزه‌دار در ساختگاه‌هاست. یکی از مسایل پیش‌رو در این عملیات، برآورد میزان سیمان مصرفی و تخمین شعاع نفوذ دوغاب سیمانی است که به عنوان پارامترهای اصلی فرآیند تزریق معرفی شده‌اند. در نتیجه، تخمین این پارامترها به منظور اجرای عملیات تزریق امری ضروری است که موجب افزایش بازده عملیات می‌شود. در این تحقیق 5 مدل تحلیلی، همراه با مدل‌سازی عددی برای پیش‌بینی شعاع نفوذ و حجم دوغاب تزریق‌ یافته معرفی شده‌اند. از مدل‌های تحلیلی برای انجام محاسبات تزریق در ساختگاه سد سیمره، بوسیله‌ نتایج حفاری‌های ژئوتکنیکی و تزریق آزمایشی، استفاده شد. سپس با استفاده از مدل‌سازی عددی به وسیله‌ نرم‌افزارUDEC نیز شعاع تاثیر و حجم خورند محاسبه شد. نتایج دو مدل‌سازی تحلیلی و عددی با خورند واقعی ثبت شده در ساختگاه مقایسه و بررسی شده‌اند. مطالعات نشان دهنده‌ آن است که در مدل‌سازی تحلیلی، مدل لمباردی در مقایسه با سایر مدل‌ها برآورد بهتری از حجم دوغاب تزریق یافته ارائه می‌دهد. سایر مدل‌ها تخمین‌های متفاوتی از خورند دوغاب نشان می‌دهند. علت این تفاوت را می‌توان ناشی از ساده‌سازی بیش از حد شرایط حاکم بر عملیات تزریق در این مدل‌ها دانست. نتایج مدل‌سازی عددی دارای تطابق قابل قبولی با میانگین ‌مدل‌های تحلیلی است، اما بطورکلی می‌توان گفت که مدل‌سازی عددی در مقایسه با مدل‌های تحلیلی، تخمین بهتری از حجم دوغاب تزریق‌یافته نشان می‌دهد. با این وجود یکی از نقاط ضعف مدل‌سازی عددی، سهل‌الوصول نبودن محاسبات با توجه به تعدد مقاطع تزریقی و محدودیت امکانات محاسباتی در حین اجرای عملیات است. در حالیکه به‌کارگیری مدل‌های تحلیلی با توجه به سادگی محاسبات، کاربردی‌تر می‌نماید.
 
کلمات کلیدی
                    مدل سازی تحلیلی و عددی، شعاع نفوذ، خورند دوغاب، سد سیمره
عملیات تزریق، یکی از راه‌های کاهش نشت آب، افزایش مقاومت و تحکیم سنگ درزه‌دار در ساختگاه‌هاست. یکی از مسایل پیش‌رو در این عملیات، برآورد میزان سیمان مصرفی و تخمین شعاع نفوذ دوغاب سیمانی است که به عنوان پارامترهای اصلی فرآیند تزریق معرفی شده‌اند. در نتیجه، تخمین این پارامترها به منظور اجرای عملیات تزریق امری ضروری است که موجب افزایش بازده عملیات می‌شود. در این تحقیق 5 مدل تحلیلی، همراه با مدل‌سازی عددی برای پیش‌بینی شعاع نفوذ و حجم دوغاب تزریق‌ یافته معرفی شده‌اند. از مدل‌های تحلیلی برای انجام محاسبات تزریق در ساختگاه سد سیمره، بوسیله‌ نتایج حفاری‌های ژئوتکنیکی و تزریق آزمایشی، استفاده شد. سپس با استفاده از مدل‌سازی عددی به وسیله‌ نرم‌افزارUDEC نیز شعاع تاثیر و حجم خورند محاسبه شد. نتایج دو مدل‌سازی تحلیلی و عددی با خورند واقعی ثبت شده در ساختگاه مقایسه و بررسی شده‌اند. مطالعات نشان دهنده‌ آن است که در مدل‌سازی تحلیلی، مدل لمباردی در مقایسه با سایر مدل‌ها برآورد بهتری از حجم دوغاب تزریق یافته ارائه می‌دهد. سایر مدل‌ها تخمین‌های متفاوتی از خورند دوغاب نشان می‌دهند. علت این تفاوت را می‌توان ناشی از ساده‌سازی بیش از حد شرایط حاکم بر عملیات تزریق در این مدل‌ها دانست. نتایج مدل‌سازی عددی دارای تطابق قابل قبولی با میانگین ‌مدل‌های تحلیلی است، اما بطورکلی می‌توان گفت که مدل‌سازی عددی در مقایسه با مدل‌های تحلیلی، تخمین بهتری از حجم دوغاب تزریق‌یافته نشان می‌دهد. با این وجود یکی از نقاط ضعف مدل‌سازی عددی، سهل‌الوصول نبودن محاسبات با توجه به تعدد مقاطع تزریقی و محدودیت امکانات محاسباتی در حین اجرای عملیات است. در حالیکه به‌کارگیری مدل‌های تحلیلی با توجه به سادگی محاسبات، کاربردی‌تر می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical and Numerical Modeling of Cement Grouting Process in Jointed Rock Based on Test Grouting Results of Seymareh Dam Site

نویسندگان [English]

  • M Masoudi 1
  • M.A Karbala 2
  • H Katibeh 2
1 Amirkabir University of Technology
2 Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Grouting proceedings are one of the ways to decrease permeability and to increase the resistance and fixation of jointed rocks in construction area. One of the following issues in this operation is to estimate the penetrating radius and the amount of cement grout that has been introduced as the main parameters of grouting operation. The analytical and numerical methods have been used to estimate these parameters. In analytical method 5 models were presented. In numerical modeling the profile of rock block, bore and grouted cleft were designed by UDEC software and then grout features and final pressure of grouting were entered. To investigate the above models, as a case study, the geotechnical data and grouting information of Seymareh site dam were used.
    The results of numerical and analytical modeling were compared with the real corrode (recorded in site) and analyzed. The computations show that in analytical modeling, the first model (Janson)   can provide a better and more suitable assessment from the amount of injected grout in comparison with other models. The results of numerical modeling have acceptable accordance with the results of analytical models. But totally, numerical modeling can provide better assessment in the amount of injected grout. However, numerical computations are time taking and not easy to do in field because of the lack of calculating facilities during the operation, so, the use of analytical models, due to some  simplifications, seems to be more practical during the grouting operation.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Analytical and numerical modeling
  • penetrating radius
  • grout take
  • Seymareh dam