تهیه نقشه‌ آنومالی برای عناصر سرب و روی در محدوده پرکام – کرمان

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استاد - عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشجو دکترای اکتشاف / دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

به‌منظور جدایش مقادر آنومال از مقادیر زمینه و برای جداسازی و تشخیص محدوده‌های آنومالی، روش‌های آماری مختلفی ارائه شده است. این روش‌ها از انواع ساده تا پیچیده تغییر می‌کنند و شامل روش‌هایی چون روش پارامترهای آماری توزیع (به‌عنوان روش‌های غیر ساختاری)، روش آماره فضایی U (به‌عنوان روش‌های ساختاری) و روش جداسازی تفریق و غیره است. روش‌های ساختاری شامل روش‌هایی است که موقعیت نقاط نمونه‌برداری و ارتباط فضایی آن‌ها را در تخمین مناطق آنومال در نظر می‌گیرد. روش آمارۀ فضاییUاز جمله مهم‌ترین روش‌های ساختاری محسوب می‌شود که با در نظر گرفتن موقعیت فضایی نمونه‌ها و بدون قضاوت کارشناسی ژئوشیمیست به تجزیه و تحلیل آماری داده ها پرداخته و اقدام به جداسازی زیرجوامع و تشخیص مناطق آنومال می‌کند. در این مطالعه به‌منظور مقایسه روش پارامترهای آماری توزیع با روش آماری U برای جدایش مقادیر آنومال از زمینه و تهیه نقشه آنومالی در مورد عیار دو عنصر سرب و روی، نمونه‌های سطحی محدوده پرکام استفاده شده است. نتایج این دو روش نشان می‌دهد نمونه‌های تعیین شده به‌عنوان نمونه‌های آنومال از  روش آماره U ، دارای نظم زیاد و پراکندگی کمتری نسبت به روش پارمترهای آماری توزیع می‌باشند، بنابراین به کمک روش آماره U نقشه مناطق امید بخش منطقه در مورد عناصر سرب و روی تهیه شده است. همچنین مشاهده شد در مقایسۀ دو معیار U+S و U+2S، معیار U+S هاله‌های وسیع‌تری را نسبت به معیار U+2S، به نمایش می‌گذارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing anomaly map of Pb and Zn in Parkam district, Kerman, Iran

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Hezarkhani 1
  • Seyyed Saeed Ghannadpour 2
1
2
چکیده [English]

Several statistical methodologies have been developed for separating anomalous values from background values leading to determination of anomalous areas. These methods range from simple approaches to complex ones and include methods such as Statistical Parameters of Distribution (as a non-structural method) and U Spatial Statistic (as a structural method). The second group takes the sampling locations and their spatial relation into account for estimating the anomalous areas. The U Spatial Statistic method is one the most important structural methods which carries out the statistical analysis of the data by considering the spatial location of the samples and without judging from a geochemical point of view. It then separates the subpopulations and determines the anomalous areas. In the present study, the surface samples from the Parkam exploration district were used in order to draw a comparison between the capability of two methods of non-structural methods (Statistical Parameters of Distribution and Gap Statistic) and U Statistic (structural method) in separating anomalous values from the background and providing the anomaly map for grade values of Pb and Zn. Results suggest that the samples indicated by U Statistic and Gap Statistic methods as anomalous are more regular and less dispersed compared to those indicated by the method of Statistical Parameters of Distribution. Both Gap Statistic and U Statistic methods have shown almost similar results for estimating threshold and separation, but U Statistic method is even better than Gap Statistic because the U Statistic method devotes a new value to each sample which can be combined with other methods. Thus the map of prospective areas for Pb and Zn in the exploration district has been prepared using the U Statistic method.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parkam
  • U statistic
  • Gap statistic
  • anomaly separation
  • Pb and Zn