تعیین پارامترهای ژئومکانیکی توده سنگ میزبان خط جنوبی مترو اصفهان با استفاده از تحلیل برگشتی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

در این تحقیق ابتدا پارامترهای ژئومکانیکی سنگ‌های میزبان خط جنوبی مترو اصفهان بررسی شده است. سپس هدف از ابزاربندی تشریح شده و ابزارهای نصب شده در خط مذکور معرفی و برخی از نتایج ابزارها، ارائه شده است. روش‌های انجام تحلیل برگشتی و بهینه‌سازی آن بیان و مزایا و معایب هر روش بررسی شده است. در ادامه به نحوه مدل‌سازی عددی به صورت سه بعدی اشاره شده است. تحلیل برگشتی برای تعیین پارامترهای مدول تغییر شکل، چسبندگی و زاویه اصطکاک داخلی سنگ میزبان تونل انجام شده و با بهره‌گیری از روش بهینه‌سازی حداقل مربعات و مدل‌های عددی ساخته شده، زاویه اصطکاک داخلی 30 درجه، چسبندگی 150 کیلوپاسگال و مدول تغییر شکل 5/1 گیگاپاسگال تعیین شده است. با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی حداقل مربعات وزن‌دار و کمینه کردن بیشینه خطا، زاویه اصطکاک داخلی 35 درجه، چسبندگی250 کیلوپاسگال و مدول تغییر شکل 5/1 گیگاپاسگال تعیین شده است. کمترین حساسیت تابع خطا به مقدار زاویه اصطکاک داخلی و بیشترین حساسیت آن به مدول تغییر شکل و چسبندگی است. علت عدم حساسیت به زاویه اصطکاک داخلی می‌تواند ناشی از کم بودن روباره تونل باشد.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Geomechanical Parameters of the South Part of Isfahan Subway Host Rock Using Back Analysis

نویسندگان [English]

  • S Mahdevari
  • E Fathi Salmi
Isfahan University of technology
چکیده [English]

In this article First geotechnical parameters of host rock of the south part of Isfahan subway net are studied then the main goal of instrumentation is described and installed instruments are introduced and some of results are presented. Different methods of back analysis and the way of optimizing these methods and the advantages and disadvantages regarding to are described as well.
In continue three dimensional modeling which is used in this study is discussed. Back analysis is implemented to determine deformation modulus, cohesion and internal friction of the host rock. Utilizing the numerical modeling and applying least square method deformation modulus, cohesion and internal friction angle of the host rock are obtained 30 degrees, 150 KPa and 1.5 GPA respectively.
Utilizing the optimization procedures and applying weighted least square and minimizing the maximum error, deformation modulus, cohesion and internal friction angle of the host rock are obtained 35 degrees, 300 KPa and 1.5 GPa respectively. These results show the least sensitivity to internal friction angle and the most to deformation modulus and Cohesion. The low sensitivity to internal friction angle may be due to the low overburden.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Isfahan subway
  • Back analysis
  • Extensometer
  • FLAC3D