ارزیابی اقتصادی و تحلیل ریسک معدن مس سونگون

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشگاه امام خمینی

چکیده

در مطالعات امکان‌سنجی جنبه‌های متعدد فنی و اقتصادی مورد بررسی قرارمی‌گیرد. مولفه‌های هزینه نقش قابل توجهی در دامنه تغییرات برآمدهای اقتصادی پروژه داشته و تحلیل توزیع سهم نسبی آنها ضروری است. ارزیابی اقتصادی و مالی بر مبنای مفروضات و متغیرهایی صورت می‌پذیرد که مقادیر آنها همراه با عدم قطعیت بوده و بنابراین حساسیت و ریسک برآمد‌های اقتصادی پروژه باید ارزیابی گردد. در این تحقیق, مدلی با استفاده از نرم‌افزارهای Excel و Comfar جهت تحلیل اقتصادی و مالی معدن مس سونگون تهیه و بر اساس آن سناریوهای متعددی با توجه به مقادیر مورد انتظار متغیرهای بحرانی، مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه جهت تحلیل ریسک اقتصادی و مالی از روش شبیه‌سازی مونت کارلو برای تخمین محتمل‌ترین برآمد پروژه استفاده گردید.
    بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل هزینه, کارخانه تغلیظ و معدن به ترتیب با 41 و 32 درصد بیشترین سهم از هزینه‌های سرمایه‌ای و با 52 و 34 درصد بیشترین سهم را از هزینه‌های عملیاتی به خود اختصاص می‌دهند. همچنین حساسیت نرخ بازگشت داخلی نسبت به قیمت فروش کنسانتره بیشتر از سایر عوامل است. در این ارتباط نرخ بازیابی کارخانه فرآوری، نرخ برابری ارز، هزینه‎های سرمایه‎ای، شیب نهایی معدن و هزینه‎های عملیاتی، در درجات بعدی اهمیت قرار می‏گیرند. در نهایت تحلیل ریسک انجام شده نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن سطح اطمینان 90 درصد, محدوده نرخ بازگشت داخلی از 32/9% بیشتر و از 56/19% کمتر خواهد بود.
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Evaluation and Risk Analysis of Sungun Copper Mine

نویسندگان [English]

  • A.R Sayadi 1
  • M Monjezi 1
  • M Heidari 2
  • M Vahidi 1
1 Tarbiat Modares University
2 Imam Khomeini International University
چکیده [English]

In feasibility studies, several techno-economical aspects are reviewed. Cost items have a considerable role on range of variation of project outputs and analysis of distribution of their relative share is necessary. Economical and financial evaluation is on the basis of assumptions and variables which are estimated under uncertainty conditions and therefore, sensitivity and risk analysis of project economical out put should be evaluated. In this research, with the help of Excel and Comfar software, for economical and financial analysis of Sungun copper mine, a model was developed and run considering scenarios for a certain variation of expected value of critical variables.
On the basis of cost analysis results, mill plant and mine have the greatest share of capital cost with 41% and 32%, respectively. From operating costs point of view, mill plant (52%) and mine (34%) also have the greatest share. Also it was observed that internal rate of return (IRR) is affected more by concentrate price comparing to other relevant factors. In this regard, mill recovery plant, exchange rate, capital costs, mine overall slope angle and operational costs can be considered in the next degrees of importance. Finally, according to risk analysis, it was concluded that with a 90% level of confidence, range of range of IRR is more than 9.32% and less than 19.56%.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sensitivity analysis
  • Risk
  • IRR
  • NPV
  • Sungun copper mine
  • Monte Carlo technique