مدل سازی فیزیکی اثرات فاصله داری و پرکننده درزه ها بر راندمان چالزنی در معادن

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شاهرود

2 دانشگاه صنعتی سهند

3 دانشگاه صنعتی سهند تبریز

چکیده

چالزنی در توده سنگ ها اولین عمل اجرایی در عملیات استخراج به شمار می رود. لذا شناخت صحیح پارامترهای دخیل در آن و بررسی کیفی و کمی هر یک از آنها تاثیر بسیار زیادی در بهبود شرایط فنی و اقتصادی استخراج و کاهش زمان چالزنی و استهلاک ماشین آلات خواهد داشت.
در تمامی مطالعات جهانی انجام گرفته در مورد چالزنی بیشتر پارامترهای مربوط به ماده سنگ از جمله سختی، بافت، دانه بندی، چگالی، سایندگی و ... مورد توجه قرار گرفته است. لذا در مقاله حاضر بررسی شرایط توده سنگ بیشتر مورد هدف بوده است. در این راستا، جهت بررسی شرایط چالزنی درسنگ های درزه دار با فاصله داری و پر کننده های مختلف، توده سنگ های درزه دار با فاصله داری 10، 20، 30، 50 سانتی متر با استفاده از بتن در آزمایشگاه مدل سازی فیزیکی گردیدند. در ادامه تمامی مدل های فیزیکی ساخته شده توسط دستگاه چالزنی مورد حفاری و زمان سنجی چالزنی قرار گرفتند.  نتایج عددی حاصل از چالزنی مدل های فیزیکی مبین این مطلب است که با افزایش فاصله داری، زمان چالزنی به صورت نمایی کاهش یافته و با افزایش ابعاد پر کننده، زمان حفاری به صورت لگاریتمی کاهش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical modeling of joint's spacing and filling effects on drilling efficiency in mines

نویسندگان [English]

  • S.H Hoseinie 1
  • Y Pourrahimian 2
  • H Aghababaei 3
1 Shahrood University of Technology
2 Sahand University of Technology
3 Sahand University of Technology
چکیده [English]

Drilling in rocks is the initial stage in extraction operation. Therefore recognition of correct parameters which are interfering on drilling and studying the qualitative and quantitative effects of every one of them would result affects the technical and economical aspect of extraction operation.
In the previous studies on drilling, parameter are mainly related to rock material characteristics such as hardness, texture, grain size, density and abrasion were considered. However, in this study rock mass reaction was aimed. For this purpose in order to study the drilling in jointed rocks with different filling materials and spacing of 10, 20, 30, 50 and 100 centimeters, physically modeled in laboratory by using concrete blocks. The models were drilled and the time of drilling was recorded. Results obtained from drilling in the physical models reveal that with reduction in spacing, drilling time is increased exponentially and with reduction in size of filling material, drilling time is increased logarithmically and drilling efficiency is decreased.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drilling
  • rock mass
  • Joints
  • Spacing
  • Filling material
  • Drilling efficiency