بررسی کاربرد زئولیت برای حذف سیانور از آب سد باطله کارخانه فرآوری طلا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی جذب سیانید بوسیله زئولیت از آب سد باطله کارخانه فراوری طلای آقدره- تکاپ می باشد. مقدار و ابعاد زئولیت، زمان جذب، pH و دمای محلول و افزودن کاتالیزور از پارامترهای مهم برای فرایند جذب می‌باشند. زئولیت در دو بخش ابعادی   300-100 و 1000–300 میکرون و در دو نوع طبیعی و اصلاح شده آن با سولفات مس بکار گرفته شد. میزان بهینه زئولیت و درصد جذب در ابعاد (300-100) میکرون برای نوع طبیعی و اصلاح شده به ترتیب در حدود  g/l30 و  g/l24، 2/50 و 1/86 درصد و در ابعاد 1000-300 میکرون به ترتیب به  g/l36 و  g/l24، 5/39، و 64 درصد می‌باشد. pH  بهینه در هر دو نوع ابعاد طبیعی و اصلاح شده به تر تیب برابر 5/10 و 10، زمان تماس برای هر دو حالت ابعاد 300-100 میکرون تا 40 دقیقه و برای ابعاد 1000-300 میکرون تا 50 دقیقه و دما22   می‌باشد. آغشته کردن زئولیت با محلول سولفات مس جذب سیانید از محلول را افزایش می‌دهد. مکانیزم جذب در ابعاد 300-100 میکرون زئولیت طبیعی بیشتر از مدل فرند‌لیچ و برای زئولیت اصلاح شده تفاوت چندانی بین این دو مدل وجود ندارد. در تمامی مراحل آزمایش مقدار سیانید جذب شده برای ابعاد 300-100 میکرون بیشتر از ابعاد 1000-300 میکرون در هردو حالت بود همچنین میزان سیانید جذب شده بر روی زئولیت اصلاح شده بیشتر از نوع طبیعی آن است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Cyanide Removal from Tailing Dam Water Using Zeolite

نویسندگان [English]

  • A Samiee
  • A Khodadadi
  • M Abdolahy
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

The basic purpose of this research was to study cyanide adsorption on zeolite surface from tailing dam water in Aghdareh Takab gold processing plant.  Results indicated that the solution pH, adsorption time, temperature and the amount and size of zeolites particles were the most important parameters in the adsorption mechanism. Zeolite was used in two fraction sizes; 100-300 and 300-1000 microns in tests in two type natural and impregnated conditions.  The optimum amounts of zeolite   in solution for natural and impregnated were determined 30 and 24 gr/l for the small and large fraction sizes, respectively. The maximum percent of cyanide adsorbed on (100-300)m   particles sizes 50.2% and 86.1 % on (300-1000)m particle sizes. In any fractions optimum values of pH were 10.5 and 10 for natural and impregnated types, respectively. Contact time in equilibrium conditions for each types of (100-300)m and (300-1000)m sizes were 40 and 50 min respectively. In (100-300)m particle size adsorption isotherm follow natural type from. The amount of cyanide adsorption one impregnated zeolite was more than natural type.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyanide
  • Zeolite
  • Adsorption
  • Adsorption isotherm