کاربرد مدل‌سازی MARS بر روی داده¬های اکتشافی به¬منظور تخمین پراکندگی ژئوشیمیایی مقدار طلا بر اساس پاراژنزهای عنصری

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

در این تحقیق روش مدل‌سازی رگرسیون غیر‌پارامتری چند متغیره اسپیلاین (MARS) به‌منظور تعیین الگوهای غیرخطی پنهانی (داده‌های با تعداد متغیرهای زیاد) بر روی داده‌های کانی‌سازی طلا تیپ پهنه برشی واقع در شمال غرب ایران اعمال شده است. MARS متغیرهای Pb-As-W-Bi-Cu-Be-V-Sn را به‌عنوان پاراژنزهای عنصری کانی‌سازی ارزیابی کرده است. بر این اساس مدل پراکندگی ژئوشیمیایی مقدار متغیر وابسته (Au) بر اساس متغیرهای مستقل (پاراژنزهای عنصری) در طی دو مرحله مدل‌سازی پیشرو و پسرو تخمین زده شده است. مقایسه مقادیر تخمین‌زده‌شده متغیر مستقل با مقادیر اندازه‌گیری شده تأییدکننده همبستگی زیاد بین این دو دسته داده است. بدین ترتیب بر اساس توابع مبنای تعریف‌شده و روش MARS، مقدار طلا با دقت زیادی تخمین زده شده است.  حدود آستانه‌ای تأثیر متغیرهای وابسته بر روی متغیر مستقل به‌صورت گره‌ای محاسبه شده است. چنانچه بخواهیم بر اساس روش‌های متداول آماری به تعریف تابع هدف بپردازیم لازم است تا تلفیقی از چندین روش آماری دو و چند متغیره را به کمک بگیریم. با این وجود امکان ارزیابی روند تغییرات متغیر مستقل در ازای مقادیر مختلف متغیرهای وابسته وجود ندارد که این امر در روش MARS. ممکن است. مدل‌سازی این تحقیق در محیط‌های لیتوژئوشیمیایی ثانویه انجام شده است که لازم است نقش شرایط فیزیکوشیمیایی محیط و شرایط آب و هوایی منطقه نیز در مدل پراکندگی مدنظر قرار داده شود. نتایج مدل‌سازی پراکندگی ژئوشیمیایی عناصر در محیط‌های لیتوژئوشیمیایی اولیه می‌تواند در محاسبه و ارزیابی ذخیره اهمیت زیادی داشته باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of the MARS modeling to estimate the gold values based on the paragenetic elements for an exploration data set

نویسندگان [English]

  • R Ghavami
  • D Shahsavani
Sharood University of Technology
چکیده [English]

In the current investigation, the nonparametric modeling technique of multivariate adaptive regression spline, MARS, was used to reveal the underlying nonlinear patterns hidden in complex high dimensional data in shear zone gold mineralization-NW of Iran. MARS evaluated the elements of Pb-As-W-Bi-Cu-Be as paragentic group of elements. Different basis functions were introduced for illustration of the interaction between the response variable and independent variables, paragentic elements, according to the MARS method. The forward modeling and backward elimination steps were led to demonstration of the type and intensity of the relationship between independent variables and Au variable before and after each specific threshold value or knot. The comparison between estimated and actual values of the response (Au) demonstrated high correlation, showing that the response values were estimated by high accuracy. Different multivariate techniques should be combined if common statistical approaches are used, while this is the advantage of MARS technique that could be replaced instead of some multivariate common statistical techniques for the same estimation. The current investigation was done on secondary lithogeochemical environment where the effects of climate and physico-chemical conditions of the environment must be considered on the dispersion model.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • MARS method
  • response variable
  • spline variable
  • basis function
  • threshold value
  • shear zone