انحلال کالکوپیریت در محلول کلرید فریک غلیظ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی جهاددانشگاهی تربیت مدرس- گروه پژوهشی فرآوری مواد معدنی

چکیده

یکی از مشکلات موجود در لیچینگ کالکوپیریت در محیط سولفاتی، غیر فعال شدن سطح کالکوپیریت است که مانع انحلال کامل می‌گردد. در محیط کلریدی، که بر سرعت انحلال کالکوپیریت می‌افزاید، جلوگیری از غیر فعال‌شدن سطح کانی امکانپذیر است. در تحقیق حاضر یک کنسانترة کالکوپیریتی بوسیلة محلول کلرید فریک با غلظت  5/31%  تا 9/46%،  که بیش از غلظت مورد استفاده در فرآیند کوپرِکس می‌باشد، تحت لیچینگ قرار گرفت و مشخص شد که تبخیر محلول کلرید فریک قبل از شروع لیچینگ، تاثیر بسزایی در افزایش انحلال کالکوپیریت دارد بگونه‌ای که 97% کالکوپیریت ظرف مدت 4ساعت در دمای 109 درجة سانتیگرادحل می‌شود. همچنین مشخص شد که اگر غلظت محلول کلرید فریک از حد معیّنی (حدود 5/43%) فراتر رود، سرعت انحلال کاهش می‌یابد که این امر را می‌توان به زیاد شدنِ گرانروی محلول در غلظت‌های بیش از 5/43% نسبت داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

انحلال کالکوپیریت در محلول کلرید فریک غلیظ

نویسنده [English]

  • majid zolghadri
tehran university

کلیدواژه‌ها [English]

  • کالکوپیریت
  • لیچینگ
  • کلرید آهن
  • غیر فعال‌شدگی
 [1] McDonald, R.G.; Muir, D.M.; 2007; “Pressure oxidation leaching of chalcopyrite. Part I. Comparison of high and low temperature reaction kinetics and products”, Hydrometallurgy 86 (3-4),    191–205.
[2] Habasi, F.; 1993; “part III- leaching processes”, A Textbook of Hydrometallurgy, Métallurgie Extractive,  Québec.
 [3] Hackl, R.P.; Dreisinger, D.B.; Peters, E.; King, J.A.; 1995; “Passivation of chalcopyrite during oxidative leaching in sulfate media”, HydrometaIlurgy 39(1-3), 25-48.
[4] Klauber, C.; 2008; “A critical review of the surface chemistry of acidic ferric sulphate dissolution of chalcopyrite with regards to hindered dissolution”, International Journal of Mineral Processing     86(1-4), 1-17.
[5] Pikna, L.; Lux, L.; Grygar,T.; 2006; “Electrochemical Dissolution of Chalcopyrite Studied by Voltammetry of Immobilized Microparticles”, Chemical Papers 60(4), 293-296.
[6] Majima, H; Awakura, Y.; Hirato, T.; Tanaka, T ; 1985; “The Leaching of Chalcopyrite in Ferric Chloride and Ferric Sulfate Solutions”, Canadian Metallurgical Quarterly 24(4), 283-291.
[7] Velásque-Yévenes, L.; 2009; “The kinetics of the dissolution of chalcopyrite in chloride media”, Doctoral Thesis, Murdoch university, Australia. http://core.kmi.open.ac.uk/download/pdf/11231111.pdf
[8] Al-Harahsheh, M.; Kingman, S.; Al-Harahsheh, A.; 2008; “Ferric chloride leaching of chalcopyrite: Synergetic effect of CuCl2”, Hydrometallurgy 91(1-4), 89-97.
[9] Lu, Z.Y.; Jeffrey, M.I.; Lawson, F.; 2000; “An electrochemical study of the effect of chloride ions on the dissolution of chalcopyrite in acidic solutions”, Hydrometallurgy 56(2), 145-155.
[10] Vahdati Khaki, J.; Kamali, A.R.; 2006; “Effect of mechanical activation on the dissolution of copper sulfide concentrate”, International Journal of Engineering Science (in Persian)  17(4),121-128.
 [11] Dalton, R.F.; Price, R.; Hermana, E.; Hoffman, B.; 1988; “Cuprex-New Chloridebased Hydrometallurgy to Recover Copper from Sulfide Ores”, Mining Engineering 40(1), 24-28.
[12] Córdoba. E.M.; Muñoz, J.A.; Blázquez, M.L.; González, F.; Ballester, A.; 2008; “Leaching of chalcopyrite with ferric ion. Part I: General aspects”, Hydrometallurgy 93(3–4), 81-87.
 [13] Córdoba. E.M.; Muñoz, J.A.; Blázquez, M.L.; González, F.; Ballester, A.; 2008; “Leaching of chalcopyrite with ferric ion. Part III: Effect of redox potential on the silver-catalyzed process”, Hydrometallurgy 93(3–4), 97-105.
[14] Demopoulos, G.P.; Li, Z.; Becze, L.; Moldoveanu, G.; Cheng, T.C.; Harris, B.; 2008; “New technologies for HCl regeneration in chloride hydrometallurgy”, World of Metallurgy-ERZMETALL, 61(2), 89–98.
 [15] Hirato, T.; Kinoshita, M.; Awakura, Y.; Majima, H.; 1986; “The leaching of chalcopyrite with ferric chloride”, Metallurgical and Materials Transactions B 17(1), 19-28.
 [16] Bonan, M.; Demarthe, J.M.; Renon, H.; Baratin, F.; 1981; “Chalcopyrite leaching by CuCl2 in strong NaCI solutions”, Metallurgical and Materials transactionsB  12(2), 269-274.