مروری بر روابط پتروفیزیکی تعیین حجم رس، مطالعه موردی سازند مخزنی شوریجه در یکی از میادین شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف معدن، دانشکده مهندسی معدن، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران

2 عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه تهران

3 دانشیار دانشکده معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران،

4 استاد دانشکده معدن، پردیس دانشکده‌های فنی، دانشگاه تهران،

چکیده

خطا در تخمین حجم رس(Vcl)، منجر به محاسبه نادرست پارامترهای مخزنی از جمله تخلخل موثر و درجه اشباع آب می‌شود که نهایتاً خطر تفسیر نادرست از تولید مخزن را در پی دارد. لذا تخمین صحیح این پارامتر، یکی از مهم‌ترین مراحل ارزیابی کیفیت مخازن ماسه‌سنگی به شمار می‌رود. حجم رس با اعمال تصحیحات مختلفی از قبیل ضریب 6/0، لارینف، کلاویر و استیبر بر حجم شیل محاسبه می‌شود. روش‌های پتروفیزیکی متعددی مبتنی بر داده‌های یک یا چند لاگ برای تخمین حجم شیل وجود دارد که در این پژوهش، پس از انجام آنالیز حساسیت روی سری کامل داده‌های لاگ‌های پتروفیزیکی سازند مخزنی شوریجه به سن کرتاسه تحتانی و حجم رس آزمایشگاهی داده‌های مغزه این سازند در دو چاه تولیدی (A) و خشک (B) یکی از میادین شرق حوضه رسوبی کپه‌داغ، هفت رابطه پتروفیزیکی با استفاده از داده‌های شش نوع لاگ و ترکیب برخی از آن‌ها، مورد بررسی قرار گرفت. با اعمال کلیه تصحیحات روی تخمین‌های حجم شیل‌ به دست آمده از این روش‌ها، تخمین‌های متعددی از حجم رس حاصل شد. مقایسه نتایج این تخمین‌ها با مقادیر اندازه‌گیری‌های آزمایشگاهی این پارامتر در 76 نمونه مغزه نشان داد، بر مبنای کمترین خطای نسبی به دست آمده، روش شاخص پرتوی گاما و تصحیح استیبر به ترتیب بهترین روش و بهترین تصحیح تخمین حجم رس در این سازند محسوب می‌شوند. همچنین بهترین رابطه تصحیح کننده تجربی برای این منطقه براساس داده‌های حجم شیل شاخص پرتوی گاما به دست آمد که کمترین خطای متوسط را به نسبت سایر تصحیحات در هر روش دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A review of petrophysical relationships for estimation the volume of clay, Case study: Shurijeh reservoir Formation in an eastern Kopet-Dagh basin field

نویسندگان [English]

  • Golnaz Jozanikohan 1
  • Fereydon Sahabi 3
  • Hosein Memariyan 4
1 Ph.D student in mineral Exploration, School of Mining Engineering, University College of engineering, University of Tehran
3 Associate professor, School of Mining Engineering, University College of engineering, University of Tehran
4 , Full professor, School of Mining Engineering, University College of engineering

کلیدواژه‌ها [English]

  • Volume of Clay
  • Volume of Shale
  • Core Analysis
  • Shurijeh Formation
  • Kopet-Dagh basin