نویسنده = محمد حسین خسروی
بررسی سطوح تنش شروع ترک و خسارت ترک در رفتار برشی سنگ بکر

دوره 18، شماره 60، مهر 1402، صفحه 46-55

10.22034/ijme.2023.563093.1945

محسن عالی داریان؛ محمد حسین خسروی؛ مجتبی بهاالدینی؛ مهدی موسوی