بررسی عددی تاثیر تزریق سیمان در کاهش نشست ناشی از حفاری در زمین‌های خاکی خط 2 متروی کرج

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 عضو هیات علمی دانشگاه تهران

چکیده

حفر تونل‌ها مانند سایر فعالیت‌های بشر بر محیط ‌زیست تاثیرگذار است. یکی از مهم‌ترین آثار مخرب حفاری تونل، به ویژه در زمین‌های آبرفتی پدیده نشست است. این پدیده مشکلاتی را برای سازه‌های مجاور تونل ایجاد می‌کند. یکی از راه‌های موثر برای کاهش حداکثر میزان نشست ناشی از حفاری تونل‌ها در زمین‌های خاکی، انجام عملیات تزریق است. در این مطالعه به مدلسازی ایستگاه E در خط 2 متروی کرج و نشست ناشی از حفاری آن با استفاده از نرم‌افزار FLAC3Dپرداخته شده است. نشست ایجاد شده در سطح زمین در اثر حفاری تونل پیشاهنگ در دو حالت مدلسازی و اندازه‌گیری‌های میدانی با یکدیگر مقایسه و اعتبارسنجی مدل انجام شد. در نهایت اثر عملیات تزریق سیمانی در کاهش نشست‌های حاصل از تعریض ایستگاه و محدود کردن آن در حد مجاز مورد بررسی و اثبات قرار گرفت. همچنین بررسی­ها نشان داد که افزایش زون تزریق اطراف ایستگاه تاثیر زیادی بر میزان نشست سطح زمین ندارد و افزایش زون تزریق تنها حدود 1 سانتی‌متر نشست سطح زمین در این ایستگاه را کاهش می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of the Influence of Cement Injection on Ground Settlement due to Excavating in Soft Soils (Case Study: Station E on Line 2 of Karaj Metro)

نویسندگان [English]

  • Amin Asadollahi 1
  • Mahdi Mossavi 2
  • Mohammad Hossein Khosravi 2
2 University of Tehran

کلیدواژه‌ها [English]

  • Soft Soils
  • Cement Injection
  • Ground Settlement
  • Numerical Methods
زٔاخع
] 1 [ . ٚفبییب ,ٖ .ْ, جؼفزپیؾٝ, ػ. ) 1382 (." تزرسی ٚیض یٌٞای
ط٘ستٞای س أ ی٘ خان در اثز حفز تٛ ُٞ٘ای و ع کٕ". ؽؾ یٕ وٙفزاظ٘ تٛ ،ُ٘ دا ؾ٘ىذٜ ػ زإ دا ؾ٘ بٍٜ
ػ ٚ فٙؼت. تٟزا .ٖ
] 2 [ . ا بٔی٘پٛر, ٜ., خزلب ی٘, ط. ) 1391 (. "اثز تشریک تز تٟثٛد
خٛاظ مٔاٚ تٔی رسٛتات آتزفتی اطزاف تٛ ُٞ٘ا".
دٚ یٔ ٞ بٕیؼ یّٔ ػ زإ ٚ تٛعؼٝ پبیذار. ؾٟٔذ.
[3]. Wang, D., & Olowokere, D. (2014). "Interpretation of soil-cement properties and application in numerical studies of ground settlement due to tunneling under existing metro line". Geotech Geol Eng 32, 1275-1289.
[4]. Gimpel, M., Schuller, E., & Pittino, G. (2008)."
Numerical 3D modeling of displacement grouting in tunneling". BHM 153, 75-77.
] 5 [ . ػیبیی, .ْ, فزدٚعی, ة., یٔىبئی ,ُ ر. ) 1385 (. " م٘ص ع یّإت
تشریک در واٞص ط٘ست حاص اس حفز تٛ ٞای
تشری". ؽؾ یٕ ٞ بٕیؼ إی ٙی، ثٟذاؽت ٚ حٔیو
سیغت در ؼٔبد ٚ فٙبیغ ؼٔذ ی٘.
[6]. Li, J., & Liang, R. (2009). "Research on
بررسی عددی تاثیر تسریق سیمان در کاهش وشست واشی از حفاری در زمیه های خاکی خط 2 متریی کرج وشریه علمی_پژیهشی مهىدسی معدن
75
compression strength and modulus of deformation of cemented soil". Chin J Rock Soil Mech 30(2), 473-477.
[7]. Uddin, K., Balasubramaniam, A., & Bergardo, D. (1997). "Engineering behaviors of cement-treated Bangkok soft clay". Geotech Eng J 28(1), 89-119.
[8]. Tang, Y., Liu, H., & Zhu, W. (2000)." Engineering properties of soil-cement mixes". Chin J Geotech Eng 22(5), 549-554.
[9]. Lorenzo, G., & Bergado, D. (2006). "Fundamental characteristics of cement-admixed clay in deep mixing". J Master Civ Eng 18, 161-174.
[10]. Lee, F., Lee, Y., Chew, S., & Yong, K. (2005). "Sretngth and modulus of marine clay-cement mixes". J Geoenviron Eng 131(2), 178-186.
] 11 [ . عبس بٔ لیبر ؽٟزی وزج ٚ حٛ ٝٔ. ) 1382 (. " عٔزفی طزح
تٔزٚی لطار ضٟزی وزج ٚ حٛ ٝٔ".
] 12 [ . وبتجی, ٜ., عؼذی ,ٗ .ْ ) 1389 (. "تح یّ ٚ پیص تیٙی
ط٘ست سطحی س یٔ ا٘ضی اس تٛ سّ٘اسی طٔا عِٝ -
ٛٔردی: پزٚصٜ خط 2 لطار ضٟزی تثزیش". فق ّٙب ٝٔ
- . ٟٔٙذعی ح ٚ م٘ ،ُ عب اٚ ،َ ؽ بٕرٜ چٟبر ,ْ 85 67
] 13 [ . وٛ یِٛ ذ٘, ف., ؽزیف سادٜ, .ْ ) 1392 (. " طٔا عِٝ تاثیز ٚس ٚ
ٞٙذسٝ ساخت إ تز ط٘ست سطح س یٔ ا٘ضی اس
تٛ سّ٘اسی زٔح ّٝ ای تا استفادٜ اس رٚش عذدی
اخشای حٔذٚد". ؾ٘زیٝ ٟٔٙذعی تٛ ٚ فنبٞبی
- . سیزس یٔٙی، دٚرٜ دٚ ،ْ ؽ بٕرٜ دٚ ,ْ 143 133
] 14 [ . ؽزوت ٟٔٙذعی ؾٔبٚر س یٔ پزٚصٜ. ) 1383 (." شٌارش
ع یّإت ٚ طٔا عِات صئٛتىٙیه پزٚصٜ لطار ضٟزی
وزج ٚ حٛ ٝٔ".
] 15 [ " .) . ؽزوت ٟٔٙذعب ؾٔبٚر دریب خبن پی. )خزداد 1384
شٌارػ ٟ٘بیی یٔب ؼِبت صئٛتىٙیه لیؼٝ دٚ غٔیز قٔٛة
لیبر ؽٟزی وزج ٚ حٛ ٝٔ ".
] 16 [ . اعذا ِٟی, ا. ) 1394 (." تزرسی تاثیز ع یّإت تٟساسی ٚ
تمٛیت س یٔ تز تغییز ضى ٞا ٚ پایذاری تٛ -
طٔا عِٝ ٛٔردی: ایست اٍٜ E خط 2 تٔزٚی وزج". پبیب ب٘ ٝٔ وبرؽٙبعی ارؽذ، دا ؾ٘ بٍٜ تٟزا ،ٖ دا ؾ٘ىذٜ ٟٔٙذعی
ؼٔذ .ٖ