دوره و شماره: دوره 7، شماره 16، پاییز 1391، صفحه 1-127 
4. تأثیر شبکه تخلیه انتهایی در شبیه‌سازی آسیاهای گلوله‌ای

صفحه 33-41

زینب السادات میرزایی؛ اکبر فرزانگان؛ علیرضا ولیان


6. حذف کالکوپیریت از کنسانتره مس- مولیبدن به روش فلوتاسیونالکترو- شیمیائی با اعمال پتانسیل خارجی

صفحه 53-67

خداکرم غریبی؛ سید ضیاالدین شفائی؛ حمیدرضا زارع؛ محمدرضا یاراحمدی؛ صدیقه زیدآبادی


9. توسعه یک طبقه‌بندی فازی برای پیش‌بینی سرعت حفاری در معادن

صفحه 89-99

رضا خالوکاکایی؛ محمد عطایی؛ سید هادی حسینی؛ رضا میکائیل