فراوری مواد معدنی
1. بررسی عوامل موثر در انتشار جریان هوا در ستون فلوتاسیون

فردیس نخعی؛ مهدی ایران نژاد

دوره 10، شماره 28 ، پاییز 1394، ، صفحه 27-33

چکیده
  پارامترهای انتشار گاز نظیر نرخ ظاهری سطح حباب(Sb) و ماندگی گاز (εg) در کارایی عملکرد ستون‌های فلوتاسیون موثر هستند. در این مقاله تأثیر سرعت جریان گاز و خوراک ورودی، غلظت کف‌ساز، ارتفاع کف، ابعاد ذرات و درصد جامد خوراک ورودی روی پارامترهای انتشار گاز بررسی شده است. آزمایش ها در ستونی با جنس پلاکسی گلاس با قطر 10 و ارتفاع 400 سانتیمتر ...  بیشتر

فراوری مواد معدنی
2. بررسی شرایط هیدرودینامیکی فلوتاسیون ستونی کنسانتره روی باما با استفاده از روش آماری سطح

علی اکبر عبدالله زاده؛ حسنا دارابی

دوره 9، شماره 22 ، بهار 1393، ، صفحه 25-36

چکیده
  عملکرد فلوتاسیون ستونی تا حد زیادی به شرایط هیدرودینامیکی فرآیند از جمله ماندگی گاز (Ɛg)، دانسیته‌ی ناحیه جمع‌آوری (ρc) و دانسیته‌ی ناحیه کف (fρ) وابسته است. در این تحقیق، تأثیر پارامترهای عملیاتی ستون (نرخ هوا 78/0– 3/1 ، نرخ جریان آب شستشو 1/0– 2/0، نرخ جریان خوراک 39/0– 91/0 (cm/s) و ارتفاع کف 45- 65 (cm)) بر شرایط هیدرودینامیکی فرآیند در ...  بیشتر