تفاهم نامه نشریه مهندسی معدن با انجمن مکانیک سنگ ایران

 نشریه مهندسی معدن با انجمن  مکانیک سنگ ایران به مدت 7 سال با هم تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

 

فایل تفاهم نامه