تفاهم نامه نشریه مهندسی معدن با انجمن تونل ایران

  نشریه مهندسی معدن با انجمن  تونل ایران به مدت 3 سال با هم تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 

 

فایل تفاهم نامه