تفاهم نامه صاحب امتیاز نشریه مهندسی معدن با انجمن زمین شناسی ایران

صاحب امتیاز نشریه مهندسی معدن با انجمن زمین شناسی ایران به مدت 5 سال با هم تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 

 

فایل تفاهم نامه