تفاهم نامه صاحب امتیاز نشریه مهندسی معدن با نشریه Journal of Mining and Environment دانشگاه صنعتی شاهرود

 صاحب امتیاز نشریه مهندسی معدن با نشریه Journal of Mining and Environment  دانشگاه صنعتی شاهرود به مدت 5 سال با هم تفاهم نامه همکاری امضا کردند. 

 

فایل تفاهم نامه با نشریه  Journal of Mining and Environment