مقایسه نتایج وارون‌سازی داده‌های ژئوالکتریکی و لرزه‌نگاری انکساری به منظور تعیین پتانسیل زمین‌لغزش در محدوده آزادراه تهران- شمال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

2 استادیار، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

3 استاد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

4 دانش‌آموخته دکتری، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه تهران

چکیده

محدوده لغزشی مورد بررسی در البرز مرکزی و جنوب راندگی شمال تهران با جهت شیب به سمت شمال قرار گرفته است. وجود این راندگی سبب قرارگیری واحدهای متفاوت توف و کنگلومرا در کنار هم شده است‌. سنجش‌های مقاومت‌ویژه الکتریکی با برداشت 31 سونداژ الکتریکی در محدوده مورد مطالعه بر روی چهار نیمرخ طراحی شده است. بیشینه فرستنده‌های جریان تا عمق 600 متر انجام پذیرفته است. روش برداشت داده‌ها بر اساس آرایه شلومبرژه با فواصل داده‌برداری یکسان است. روش‌های سونداژزنی الکتریکی به علت تطابق خوبی که با اطلاعات زمین‌شناسی، چاه‌پیمایی و نمونه‌های مغزه‌ای نشان می‌دهند مورد استفاده قرار می‌گیرند. بر مبنای مدلسازی ژئوالکتریکی، مقاطع مقاومت‌ویژه الکتریکی سطح زمین لغزش تهیه شد. برای استخراج مدل دقیق‌تری از سطح زمین لغزش، برداشت لرزه‌نگاری انکساری نیز در طول سه نیمرخ و فاصله بین گیرنده‌ها (ژئوفون‌ها) 8 تا 10 متر در نظر گرفته شد که با طراحی 9 شوت (چشمه) لرزه‌ای بر روی هر نیمرخ، زمان رسید اولین پرتوی لرزه‌ای برای مدل‌سازی به کار گرفته شد. بر روی هر نیمرخ فاصله دورافت‌ها از اولین ژئوفون 30 و 50 متر فرض شد. با مدل‌سازی وارون زمان سیر پرتوهای لرزه‌ای بر اساس مسیر حرکت پرتو از چشمه به ایستگاه، مدل سرعت امواج اولیه تصویر شد. به طور ویژه با تمرکز بر مقایسه مدل‌سازی وارون این دو روش ژئوفیزیکی سعی شد که مدل زیرسطحی دقیق سطح زمین‌لغزش احتمالی از روی مدل‌های مقاومت ویژه الکتریکی و سرعت انتشار امواج لرزه‌ای ارایه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing inversion results of geoelectric and seismic refraction data to construct a landslide model, a case study in the area of Tehran-North freeway

نویسندگان [English]

  • Asma Biabani 1
  • Meysam Abedi 2
  • Gholam Hossain Norouzi 3
  • Masoud Mojarab 4
1 School of Mining Engineering, University of Tehran
2 -
3 School of Mining Eng., University of Tehran
4 School of Mining Eng., University of Tehran
چکیده [English]

The sliding area under investigation is located in the central Alborz domain and situated at south of the north drift of Tehran with a slope to the north. The presence of this drift has caused the different units of tuff and conglomerate to be juxtaposed. It should be emphasized that electrical resistivity measurements are deployed along four profiles by collecting 31 electrical soundings in the study area. The maximum current has been transmitted up to a depth of 600 meters. The method of data collection is based on a Schlumberger array with the same station spacing. Electric sounding methods are used because of their good agreement with geological and well log information and core analysis. Upon geoelectric modeling, electrical resistivity cross sections of landslide surface were prepared. In order to extract a more accurate model from the landslide surface, refraction seismic was surveyed along three profiles, where the distance between the receivers (geophones) was 8 to 10 meters. By designing 9 seismic shots along each profile, the first arrival times were used for modeling. On each profile, the distances from the first geophone were assumed to be 30 and 50 meters. By inverse modeling of the first arrival travel time of rays along the path from the source to the geophone, the primary wave velocity model was imaged. In particular, focusing on comparing the inverted models of the geophysical methods, an accurate subsurface model of the possible landslide surface will be provided based on the models of electrical resistivity and seismic propagation velocity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inversion
  • Geophysics
  • Geoelectric
  • Refraction seismic
  • Landslide