همگرایی سریع‌تر روابط ترمودینامیکی هوای مرطوب با استفاده از روابط Δ و K

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گره مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 استاد دانشکده مهندسی معدن نفت و ژئوفیزیک، دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده

به طور معمول تهویه معادن بر پایه‌ تحلیل سیالات استوار است. هوا به عنوان سیال مورد نظر در علم تهویه معدن مطرح است. از نظر علم سیالات، سیال هوا در شرایط مختلف رفتارهای متفاوتی را از خود نشان می‌دهد. بر این اساس در روش تحلیل سیالات مربوط به علم تهویه معدن می‌توان سیال هوا را از چند دیدگاه مختلف همچون مدل خشک، مدل مرطوب، مدل تراکم‌ناپذیر و مدل تراکم‌پذیر تحلیل کرد. محققان مدل‌های مختلف تحلیل سیالات را در تهویه معادن مورد استفاده قرار داده‌اند و شرایط واقعی در این زمینه برای طراحی تهویه معادن در نظر گرفتن دو شرط هوای مرطوب و تحلیل سیال تراکم‌پذیر است. بر این اساس در این مقاله شرایط مختلف تحلیل سیالاتی از نظر علم ترمودینامیکی برای طراحی تهویه معادن در نظر گرفته شد و نتایج نشان می‌دهند که تحلیل سیال تراکم‌پذیر برای هوای مرطوب نیاز به حل دو رابطه غیرخطی است که نیازمند روش‌های محاسبات عددی است. یکی از روش‌های رایج در محاسبات عددی استفاده از روش‌ نیوتن- رافسون است که برپایه مشتق استوار است. استفاده از این روش برای حل این روابط غیرخطی سبب حجیم شدن حجم محاسبات ریاضی می‌شود. بنابراین در این مقاله برای سهولت حل این دو رابطه غیرخطی و کاهش خطای انجام محاسبات ریاضی دو روش دلتا (Δ) و کا (K) براساس قوانین ترمودینامیکی برای تحلیل هوای مرطوب تراکم‌پذیر در طراحی تهویه معادن بر اساس مشخص بودن مقدار آهنگ تبخیر در طول حفاری ارایه می‌شود. نتایج بدست آمده نشان می‌دهند که این دو روش عملکرد بهتر و ساده‌تری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Faster Convergence of Thermodynamic Equations of Wet Air Using Δ and K Methods

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Elahi 1
  • Farhang Sereshki 2
  • Reza Kakaie 2
1 faculty of mining engineering, university of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 Shahrood University of Technology
چکیده [English]

Generally, Mine ventilation is based on the analysis of fluids. The main fluid in mine ventilation is air fluid. Based on the science of fluids, air-fluid shows different behaves in different conditions. In the fluid analysis method of the ventilation science, air-fluid can be analyzed from several different perspectives such as dry model, wet model, incompressible model, and compressible model. Researchers have used various models of fluid analysis in mine ventilation and most of them believe that the real conditions for designing mine ventilation are to consider two conditions: humid air and compressible fluid analysis. Accordingly, in this paper, different fluid analysis conditions were considered for designing mine ventilation and the results show that compressible fluid analysis for humid air needs to be solved by two nonlinear equations. Therefore, it requires numerical calculation methods. One of the most common methods in numerical calculations is the Newton-Raphson method. This method is defined based on the derivative. Using this method for solving these nonlinear equations increases the volume of mathematical calculations. Therefore, in this paper, two Delta (Δ) and K methods are presented to facilitate the solution of these two nonlinear equations and reduce the error of mathematical calculations. Delta (Δ) and K methods have been defined based on thermodynamic rules for analyzing compressible humid air in mine ventilation design. Also, the amount of evaporation rate of water should be known in these methods. The results show that these two methods have a simpler and better performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ventilation
  • air fluid
  • compressible
  • incompressible
صمدزادگان، رحمان؛ 1389؛ "مهندسی تهویه معادن"، انتشارات نوپردازان، تهران.## الهی، ابراهیم؛ 1393؛ "اصول طراحی تهویه در معادن"، انتشارات جهاد دانشگاهی واحد صنعتی امیر کبیر. ## مدنی، حسن؛ 1382؛ "تهویه در معادن"، جلد دوم، انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر. ## Hall, C.J.; 1998; "Mine Ventilation Engineering". S.M.F., INC. ## Li, J.; Yang, L.; Song, T.; and Qi, R; 2019; "Research on the Effects of the High Temperature and Humidity Environment on Human Comfort in Coal Mine Emergency Refuge System". Safety, 5(28), 1-10. DOI: 10.3390/safety5020028. ## McPherson., Malcolm.J; 1993; "Subsurface Ventilation and Environmental Engineering", Champan & Hall. ## Roghanchi, P.; 2017; "Managing and Controlling the Thermal Environment in Underground Metal Mines", Ph.D thesis, University of Nevada, Reno. ## Tong, X.; Guo, W.; Kang, K.; and Qin, Y.; 2017; "Experimental evaluation of heat and moisture transmission characteristics of the working ensemble of hot coal mines using the thermal manikin", International Journal of Heat and Technology, 35(4), 836-842. DOI: 10.18280/jiht.350420. ## Wu, J.; Fu, M.; Tong, X.; and Qin, Y.; 2017; "Heat stress evaluation at the working face in hot coal mines using an improved thermo physiological model", International Journal of Heat and Technology, 35(1), 67-74. DOI: 10.18280/jiht.350109. ##