مشخصه یابی و فرآوری کانسنگ طلای ازغد با اثرناگت بالا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس

2 استادیار فراوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس

3 استاد فراوری مواد معدنی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از چالش های پیش رو در شناسایی و مشخصه یابی غالب کانسنگ های طلای رگه ای، وجود اثر ناگت بالا می باشد. بهره برداری از این ذخایر چه در مرحله برآورد ذخیره و چه در مرحله فراوری با پیچیدگی های فراوانی رو به رو است. در این پژوهش کانسنگ طلای ازغد با اثر ناگت بالا با به کارگیری روشهای نوین عیارسنجی مورد بررسی قرار گرفته است. معدن ازغد دارای سه رگه ی اکسیدی، شیلی و سیلیکاتی می باشد. داده های عیارسنجی اولیه به روش قالکاری وجود اثر ناگت بالا را تایید کردند. با مقایسه روش های مختلف عیارسنجی، روش لیچینگ کامل با شرایط 5 کیلوگرم نمونه به ابعاد زیر 75 میکرون و میزان سیانور سدیم 5/1 گرم بر لیتر در pH برابر 5/10 به عنوان روش مناسب جهت عیارسنجی این نمونه تعیین شد. بر این اساس عیار طلا در رگه های اکسیدی، سیلیکاتی و شیلی، برابر 7/4، 4/0 و 25/0 پی پی ام تعیین گردید. همچنین مطالعات فازشناسی طلا به روش لیچینگ تشخیصی نشان داد 7/75 درصد طلا آزاد، 0/18 درصد درگیر در فازهای سولفیدی و 3/6 درصد طلا در فازهای سیلیکاتی توزیع یافته است.
آزمایش های فراوری به منظور توسعه فرایند مناسب در این کانسنگ صورت پذیرفت. بهینه سازی پارامترهای عملیاتی موثر، میزان خردایش 75=d80 میکرون، مصرف سیانور سدیم ۴۱/۱ گرم بر لیتر و 30 درصد جامد در 5/10=pH و مدت زمان 24 ساعت را تایید کرد. میزان بازیابی در این شرایط برابر ۹/۸۲ درصد طلا به دست آمد. نتایج حاصل از این تحقیق می تواند به نحو موثری در شناسایی، مشخصه یابی و فراوری کانسنگ های طلای با اثر ناگت بالا استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Ore Characterization and processing of high nugget effect Azghad gold ore

نویسندگان [English]

  • Hamed Khaledi 1
  • Sima Mohammadnejad 2
  • M Abdollahy 3
1 Mineral Processing Eng, Engineering Faculty, Tarbiat Modares University, Tehran
2 Department of Mining, Tarbiat Modares University, P.O. Box 14115-143, Tehran, Iran
3 Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Nugget effect is a common feature of many vein-style gold deposits. This style of mineralization results in complication in many exploitation stages including resource and average grade estimation, representative sample selection, ore characterization as well as processing. Accurate and reliable ore characterization is a vital stage in any mineral processing project. Ore characterization in high nugget effect gold ores is so complex due to uncertainties associated with representativity of the selected sample. The main challenge is to provide a representative sample for identification of each process mineralogy parameter such as average grade, liberation, grinding size, mineral association, floatability, etc. Here, different protocols are collected and compared to draw a comprehensive picture of the available methods. The results are examined on a high nugget effect gold ore from Northeast of Iran, Azghad mine. Processing experiments were conducted to develop a process suitable for Azghad gold mine. To investigate the feasibility of pre-concentration, gravity methods using a Nelson separator was applied on the oxide sample as the main gold vein. 43.3% of total gold was concentrated in the gravity concentrate with only 2% weight recovery, suggesting gravity concentration can be considered as an efficient method in this ore. Gold preg-robbing experiments were performed for Shale sample due to the organic matter, clay minerals and mica. Preg-robbing potential of the shale ore was determined to be 1.1 ppm. Optimization of operating parameters was performed by central composite design method for the combined oxide and shale samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High nugget effect
  • Ore Characterization
  • Gold Ores
  • Azghad Mine
  • Cyanidation
منابع [1] Vaughan, J.P., 2004. “The Process Mineralogy of Gold: The classification of Ore Types”. JOM, 56(7), pp. 46-48.## [2]‌ Laplante, A.R., 2000. “A Standardized Test to Determine Gravity Recoverable Gold. Department of Mining and metallurgical Engineering”. McGill University, Canada.## [3] Butt, C., et al. 2006. “Origin and weathering of gold nuggets”. Geochimica et Cosmochimica Acta, 70(18), pp. 78-81.## [4] Hough, R., et al. 2007. “Gold Nuggets: Supergene or Hypogene?” Australian Journal of Earth Sciences, 54(7), pp. 959-964.## [5] http://www.ammrf.org.au.## [6] Dominy, S., I. Platten, and M. Raine, Grade and geological continuity in high-nugget effect gold–quartz reefs: implications for resource estimation and reporting. Applied Earth Science, 2003. 112(3): p. 239-259.## [7] Dominy, S., P.R. Stephenson, and A.E. Annels, Classification and reporting of mineral resources for high-nugget effect gold vein deposits. Exploration and Mining Geology, 2001. 10(3): p. 215-233.## [8] Coetzee, L.L., et al., Modern gold deportments and its application to industry. Minerals Engineering, 2011. 24(6): p. 565-575.## [9] Dominy, S., Predicting the unpredictable: evaluating high-nugget effect gold deposits. Mineral Resource and Ore Reserve Estimation, 2014: p. 659-678.## [10] Dominy, S., et al., General considerations of sampling and assaying in a coarse gold environment. Applied Earth Science, 2000. 109(3): p. 145-167.## [11] Petruk, W., Applied mineralogy in the mining industry. 2000: Elsevier.## [12] Cox, J.J., W.W. Valliant, and K.A. Altman. Technical Report on the Hemlo Mine, Marathon, Ontario, Canada. Available from: www.streetinsider.com.# [13] Marsden, J.O., House, C.I., 2006. The chemistry of gold extraction, 2nd Edition, Society of Mining, Metallurgy and Exploration (SME), Littleton (CO), USA, 6.##