ارزیابی خطاهای انسانی در استخراج معادن زغال سنگ با استفاده از روش شرپا

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مهندسی استخراج معدن، دانشگاه بین المللی امام خمینی

2 استادیاردانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

3 استادیار گروه ایمنی صنعتی، دانشگاه کار، قزوین، ایران

چکیده

بیان مسئله: تامین ایمنی برای معدنکاران از الزامات مهم معدنکاری است. مخاطرات و حوادث در معادن می بایست حذف، کنترل و یا حداقل شود. متداول ترین علت حوادث معدنی، فاکتور خطای انسانی است. در این تحقیق، حوادث ناشی از خطای انسانی در زغال سنگ پروده شماره 1 طبس با روش شرپا مورد بررسی قرار گرفته است.
روش کار: درشرپا که یک روش نظام یافته پیشبینی و کاهش خطای انسانی می باشد، مهمترین خطاهای انسانی که سبب حوادث میشود بر حسب مکان و یا نوع فعالیت، تقسیم بندی شده است. نتایج در قالب چارت های وظایف شغلی ارائه گردید.
یافته ها: از مجموع 37 خطای شناسایی شده بیشترین تعداد خطا 18 (64/48 %) و از نوع عملکردی، 13 خطا مربوط به بازبینی (13/35 %)، 5 خطا از نوع ارتباطی (51/13 %) و 2 خطا مربوط به انتخاب (4/5 %) بود. سپس روش اولویت بندی AHP به کار گرفته شد و راهکارهای کنترلی مناسب برای کاهش ریسک خطاها با توجه به اولویت ها ارائه گردید. گزینه های کاهش خطای انسانی شامل ارتقا تجهیزات، آموزش، دستورالعمل، و سازمان؛ در نظر گرفته شدند.
نتایج: بررسی نشان داد که ارتقا تجهیزات، مناسب ترین گزینه در کاهش خطای انسانی است. این ارتقا برای کل معدن درنظرگرفته، ونشان داده شد در شرایطی که محدودیت منابع و هزینه ها و یا زمان وجود داشته باشد، می توان اثر گزینه ها بر هریک از فعالیت های اصلی را برای نتایج بهترمورد بررسی قرار داد. در این حالت روش فوق قابلیت اجرای بهتری دارد، زیرا به جای ارتقا تجهیزات برای همه بخش ها، ارتقا هر بخش با توجه به گزینه موثرتر صورت میگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of human error in coal mining using the SHERPA method

نویسندگان [English]

 • mojtaba shahmohammadi 1
 • Bijan Maleki 2
 • zahra naserzadeh 3
1 Master's Student in Mining Engineering, Imam Khomeini International University
2 Assistant professor of Imam Khomeini International University
3 Assistant Professor of Industrial Safety Department, Kar University, qazvin, iran
چکیده [English]

Objectives: Provision of safety for miners is one of the important mining requirements. Hazards and accidents in mines should be eliminated, controlled or minimized. The most common cause of mineral events is the human error factor. In this research, human-caused accidents in Tabas coal mine have been investigated by Sherpa method.
Methods: In SHERPA, which is a systematic way of predicting and reduction the human error, the most important human errors that cause accidents are categorized by location or type of activity. The results are presented in the form of job charts.
Results: Out of the 37 identified errors, the highest number of errors was 18 (48.44%) and the functional type, 13 errors were related to Checking (35.13%), 5 errors were the type of communication (51.13%) and 2 errors related to the selection (4. 5%). Then, AHP prioritization was applied and appropriate control strategies were proposed to reduce the risk of errors based on priorities. Human error reduction alternatives include upgrading equipment, education, instructions, and organization.
Conclusion: The results of the study showed that upgrading equipment is the most suitable alternative for reducing human error. This upgrade was considered for the whole mine, and it has been shown that in the absence of resource and cost constraints or time limitation, one can examine the effect of alternatives on each of the main activities for better results, the effects of alternatives on each of the main activities could be examined for better results. In this case, the above method is better able to perform, because instead of upgrading equipment for all sectors, upgrading each section is done according to the more effective alternatives.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Human error
 • Coal mine
 • SHERPA
 • AHP method
 1. منابع

  1. Stanton NA. “Handbook of human factors and ergonomics methods”. New York: CRC Press. 2005.
  2. Embrey D. “Qualitative and quantitative evaluation of human error in risk assessment.” Human factors for engineers. London: IET. 2004.
  3. www.picswe.com, Coal Mining Deaths.
  4. Sadat NZ, Maziar O, Bahman M, “Assessment of human errors in paper machines of pars paper industrial group by Predictive Human Error Analysis (PHEA)” (Persian), 2012
  5. Mirzakhani M, Amjad H. “Safety in Mines”. Fannavaran pub, 2012.
  6. Rice, G.S. “Safety in coal mining [A Handbook]”, department of commerce, United States, 1928.
  7. Arnold IM, GGBOM F, Aluminum A. “Occupational Health and Safety in the Mining industry in Canada.” Mine safe international: conference proceedings. 2005.
  8. Mortazavi S, Asilian H, shirazeh A. “Identification and assessment of human error Sulfur recovery unit in the control room Oil refinery by HEIST Technique” Journal of Kermanshah university of medical sciences. 2008. Vol. 12, Number 3 (38).
  9. Mahdevari S., Shahriar K., Esfahanipour A. “Human health and safety risks management in underground coal mines using fuzzy TOPSIS”, Science of the Total Environment. 2014. Feb.
  10. Asfahl CR., Rieske DW. “Industrial safety and health management”: Prentice Hall; 2010.
  11. Stanton NA, Stevenage SV. “Learning to predict human error: issues of acceptability”, reliability and validity Ergonomics. 1998; 41(11): 1737-56
  12. Mirzaei aliabadi M, Mohammad fam I, Karimi S. “Identification and assessment of human errors in blasting operations in Iron Ore Mine using SHERA technique”. Journal of Hamedan university of medical sciences. (Persian), 2015; 2 (1): 57-65
  13. Bligård L., Osvalder A. “Predictive use error analysis – Development of AEA, SHERPA and PHEA to better predict, identify and present use errors” International Journal of Industrial Ergonomics, January 2014, 153-170.
  14. Stanton NA. “Human factors methods a practical guide for engineering and design.” Ashgate Publishing, 2005.
  15. Stanton N, Salmon P, Baber C. “Human factors design & evaluation methods review-Human error identification techniques SHERPA” 1ed, Alvington 2004; 140-148.
  16. Neville A. Stanton, Don Harris, Paul M. Salmon,Jason Demagalski, Andrew Marshall, Thomas Waldmann, Sidney Dekker, and Mark S. Young. “Predicting Design-Induced Error in the Cockpit” Journal of Aeronautics, Astronautics and Aviation, Series A, Vol.42, No.1 pp.001 - 010 (2010).
  17. Ghasemi M, Nasl saraji G, Zakerian A, Azhdari M. “Ergonomic assessment (identification, prediction and control) of human error in a control room of the petrochemical industry using the SHERPA Method”. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2010; 8(1): 41-52
  18. Rothschild JM, Landrigan CP, Cronin JW, Kaushal R, Lockley SW, Burdick E, et al. “The Critical Care Safety Study: The incidence and nature of adverse events and serious medical errors in intensive care.” Critical Care Medicine. 2005; 33(8).
  19. Tatiya R.R. “Elements of Industrial Hazards: Health, Safety, Environment and Loss Prevention”. CRC Press. 2017.
  20. JC B. “Recurring Causes of Recent Chemical Accidents”. San Antonio. 1998. 19
  21. Petersen D. “Human error Reduction and safety management”. Wiley (3 edition). 1996.
  22. Donchin Y, Gopher D, Olin M, Badihi Y, Biesky M, Sprung CL, et al. ”A look into the nature and causes of human errors in the intensive care unit”. Critical Care Medicine. 1995: 23(2)