تعیین مؤلفه باقی¬مانده داده¬های گرانی¬سنجی با استفاده از روش مدل سازی نمودار احتمال

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله روش مدل‌سازی نمودار احتمال در برآورد مؤلفه باقی‌مانده  داده‌های گرانی‌سنجی منطقه‌ای در جنوب غرب زاگرس، به کار رفته است. بر اساس تحلیل داده‌ها و تغییرپذیری روند مدل برازش شده بر نمودار احتمال، مؤلفه‌های ناحیه‌ای و باقی‌مانده از یکدیگر تفکیک شده‌اند. تقریب مرتبه اول، دوم و بهینه از مؤلفه باقی‌مانده داده‌ها بر اساس مرزهای متفاوت حاصل از مدل‌سازی نمودار احتمال ترسیم شده است. در نقشه‌های تقریب مرتبه اول و دوم مؤلفه‌های ناحیه‌ای و باقی‌مانده در بخش‌هایی با یکدیگر همپوشانی دارند. بررسی‌ مدل سه بعدی آنومالی باقی‌مانده روند سطحی مرتبه 3، زمین‌شناسی منطقه و برداشت های صحرایی نشان می‌دهد که نقشه تقریب بهینه، تا حد قابل قبولی اثرات باقی‌مانده را از اثرات ناحیه‌ای مربوط به بی‌هنجاری‌های عمیق جدا کرده است. روش پیشنهادی در این مقاله نسبت به روش‌های متداول تفکیک آنومالی‌ها، با محدودیت‌های کمتر و شناخت بیشتری از تغییرپذیری رفتار داده ها، به تفکیک آنومالی‌ها می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of Residual Component of Gravitimetry Data Using Probability Plot Modeling Method

نویسندگان [English]

  • S Tabasi 1
  • R Ghavami 1
  • F Doulati 2
1 Shahrood, University of Technology
2 Teharan University
چکیده [English]

 In this study, modeling of probability diagram method was used to calculate the residual component of gravity data at southwest of Zagros, Iran. The regional and residual components were separated based on the data analysis and evaluation of the various trends modeled on probability diagram. The first, second and optimum approximation of residual components were achieved based on different threshold values resulted from the modeled probability diagram. The regional and residual effects of the first and second approximations were not completely separated from each other in some parts of the study area. The 3D view of residual anomaly map of third trend surface, geological map together with the field investigations show that the optimum approximation map could remove the regional effects due to the deep geological structures from bBouguer anomaly values. Although not considered by the conventional anomaly separation methods, the proposed method takes into consideration the variation of the interested variable in the data set. 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gravity
  • Residual component
  • Regional component
  • anomaly separation
  • modeling of probability diagram